Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Rett Plass – Rett Form

Hva skal til for at transformasjon og gjenbruk blir førstevalget når man jobber med nye prosjekter? Kan byggene rundt oss sees på som materialbanker hvis vi klarer å tenke innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet?

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Gjenbruk av bygningsmasse

Sted
Svalbard / Longyearbyen

År
2019 - pågående

Byggenæringen står for 40 prosent av klimagassutslippene, avfallet, og bruken av energi- og materialressurser. I tillegg står transport av maskiner og materialer til byggeplasser for 25 prosent av tungtransporten i Norge. Med mål om at Norge skal bli et lavutslipps-samfunn med en reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 1990 på minst 40% i 2030, sier det seg selv at vi ikke kan fortsette i samme retning. Både rivning og nybygg generer enorme mengder avfall hvert år og det vil være nødvendig å gjenbruke så mye som mulig av eksisterende bygningsstruktur dersom klimagassregnskapet skal gå opp. Produksjon av byggematerialer er i seg selv et av byggenæringens største bidrag til karbonfotavtrykket.  Hva skal til for a transformasjon og gjenbruk bli førstevalget? Kan byggene rundt oss sees på som materialbanker, med de ressursene de har hvis vi klarer å tenke innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet?

Med prosjektet Rett Plass Rett Form har vi knyttet til oss viktige samarbeidspartnere og dyktige fagrådgivere på Svalbard i en dugnad for å fremme gjenbruk av bygg. Både i Longyearbyen og i Svea finnes det mange bygg som må fjernes på grunn av skredfare og avslutning av gruvedrift. Disse er fremdeles brukbare og funksjonelle – dog ikke i henhold til dagens standard for nybygg. Byggene utgjør Svalbards lokale bank av byggematerialer med stedegen identitet.

LPO har hatt en tilstedeværelse og til Longyearbyen og Svalbard i over 15 år. Siden 2011 har vi hatt en fysisk tilstedeværelse med eget lokalkontor i Longyearbyen. Som arkitekter og beboere på Svalbard anser vi at den lokale identiteten er ekstremt viktig i et samfunn hvor mange har en temporær tilværelse. I dette prosjektet ser vi derfor etter gode eksempler på flytting og gjenbruk av bygg. Flytting og gjenbruk av bygg betyr også ombygging og oppgradering. Prosjektet studerer prinsipper for dette.

Fokuset på sirkulærøkonomi blir sterkere, og Longyearbyen er et velegnet sted for å teste ut idéene i 1:1. Kostnader og utslipp knyttet til transport er store og den sårbare naturen er nær.

Det er mange gode krefter og initiativrike folk i Longyearbyen. Vi har valgt å jobbe med funksjoner som inspirerer oss og som passer godt sammen med gjenbrukstanken. I tillegg er disse funksjonene viktige for å videreutvikle byen vår i en interessant, genuin og bærekraftig retning.

Prosjektet utforsker idéen om å gjenbruke bygg gjennom en 3-delt metodikk som rommer både det konseptuelle og det konkrete:

  • Analyse: Svalbard som byggekontekst, kartlegging av bygg som skal saneres. Potensiell byggegrunn i byen.
  • Strategi: Utfordre eksisterende byggepraksis, tallfesting av kostnader, transport, materialer og utslipp. Bevare og bygge videre på stedets identitet.
  • Prosjekt: Hva kan vi tilby Svalbard? Konkret forslag til løsning. Funksjonsprogram, tomt og bygg.

Prosjektet har egen facebookgruppe hvor du kan følge nyheter og arrangementer: https://www.facebook.com/groups/RettPlassRettForm/?source_id=160330114112452

When waste becomes architecture

The construction industry accounts for 40 per cent of greenhouse gas emissions, waste and the use of energy and material resources. In addition, transport of machinery and materials to construction sites accounts for 25 percent of heavy transport in Norway.

With the goal of Norway becoming a low-emission society with a reduction of greenhouse gas emissions compared to 1990 of at least 40% in 2030, it goes without saying that we cannot continue in the same direction. Both demolition and new construction generate huge amounts of waste each year and it will be necessary to reuse as much as possible of the existing building structure if the greenhouse gas accounts are to go up.

The production of building materials is one of the building industry’s biggest contribution to the carbon footprint. What is needed to transform and reuse first choice? Can the buildings around us be seen as material banks, with the resources they have if we are able to think innovatively, sustainably and for the future?

As architects, our basic competence today is to analyze and handle functional and aesthetic issues in the work of creating new buildings and good urban structures. LPO believe that our work will continue to be about building in the future, but it will increasingly be about seeking the potential in repairing, transforming and reusing.

Kartotek av bygg som skal rives.
Demontering av brakkebygg i Svea gruvesamfunn.
Nytenkning av byggekontest. Fra linær til sirkulær byggepraksis.
Konkret regneeksempel for klimagassutslipp transport fra Vei 222 3A - bolig som er vedtatt revet grunnet rasfare i Lia.
Sammenlikning av eksisterende versus foreslått byggepraksis
Svea - Gruvesamfunnet 50 km syd for Longyearbyen hvor Store Norske skal legge ned gruvedriften.

Last ned PDF:
lporettplassrettform.pdf (10MB)