3A vei 222 Lia

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2019-pågående

Prosjekter / Mulighetsstudie

3A vei 222 Lia

En Moelven-modulbygg fra 1970/80-tallet, som er planlagt sanert i Lia, ble vurdert gjenbrukt som røktebolig i tilknytning til ny hundegård i Bolterdalen. Oppdragsgiver var en privatperson med god kunnskap om bygging, som tok initiativ til gjenbruk begrunnet i økonomi, framdrift og et ønske om et bærekraftig byggeprosjekt. Prisen på flytting av huset ble høy sammenlignet med nybygg. Stor usikkerhet rundt framdrift, fordeling av kostnader og gjennomførbarhet førte til at nybygg ble valgt framfor gjenbruk.

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2019-pågående

3A Lia er ett av byggene som planlegges gjenbrukt til nye prosjekter lokalt i Longyearbyen. Foto: LPO arkitekter
Konkret regneeksempel for klimagassutslipp transport fra Vei 222 3A - bolig som er vedtatt revet grunnet rasfare i Lia.