Elvegrenda utvikles til en ny bebyggelse med høy bo- og bygningskvaliteter tilpasset Svalbardlivet.

Elvedansen – ombruk steg for steg

I Longyearbyen skal det eksisterende boligområdet Elvesletta Nord bygges om for å få bedre tomteutnyttelse og mer energieffektive bygninger. Store Norske Boliger og LPO arkitekter samarbeider om utviklingen av prosjektet som utforsker muligheter for ombruk av eksisterende boligmoduler på en ny måte.

DJI 0494

Som navnet "Elvesletta" antyder, er byggene bygget på et elveleie.

Det er fortsatt mye vann som siger gjennom grunnen, og som fryser og smelter og beveger bakken under byggene.

Utgangspunkt: Vi har bygget våre hus i en elv på en øy halvveis til Nordpolen.

Vi er i Longyearbyen på Svalbard; 78 grader nord eller 1000 kilometer sjøreise fra Tromsø. Her er det begrenset ressurstilgang som historisk har ført til improvisert ombruk av materialer og bygg.

Dagens byggepraksis er i hovedsak lineær; materialer tilvirkes på fastlandet, prefabrikeres, fraktes opp med båt, gjennomgår én brukssyklus, rives og fraktes tilbake til fastlandet.

I forbindelse med avslutningen av kullgruver og skredsikringstiltak, hvor mange bygg må saneres initierte LPO prosjektet Rett Plass Rett Form, en innsats som ser byggene som en materialbank med innebygget lokal identitet, med mål om å flytte og ombruke byggene og materialene lokalt på Svalbard.

Ombrukstankegangen er utgangspunktet for dette prosjektet. Elvesletta ligger langs hovedveien ved siden av sentrum i Longyearbyen. Det nordligste feltet, Elvesletta Nord, ble bygget av Store Norske i 2005. Boligene har mange kvaliteter, og er godt likt av dem som bor der, men det er utfordringer med trang adkomst, uavklarte uterom og økende skjevheter i bygningene.

Elvesletta Nord er synlig påvirket av bevegelsen i grunnen.

Elvesletta Nord er synlig påvirket av bevegelsen i grunnen.

Pælene som husene står på beveger seg ulikt opp og ned, som i et bankebrett som barn slår på. Det gir store skjevheter.

Pælene som husene står på beveger seg ulikt opp og ned, som i et bankebrett som barn slår på. Det gir store skjevheter.

Som fører til sprekker rundt dører og vinduer.

Som fører til sprekker rundt dører og vinduer.

Og noen steder sprukne vindusglass.

Og noen steder sprukne vindusglass.

Ambisjon: Et boligområde som danner de beste mulige rammene om livet i Arktis

Utover å sikre en funksjonell og teknisk oppgradering, og øke utnyttelsen av tomta, har prosjektet ambisjon om å skape en gjennomgripende arkitektonisk forbedring av området.

I 2021 vedtok Lokalstyret en ny delplan for området som la til rette for nye uteområder med le for vinden, sol og utsikt. Infrastrukturen ble samlet i en rørgate som fungerer som gangbane hevet over terrenget. Rørgata fungerer som skille mellom det kjørbare arealet og lekeplasser, tundra og sosiale uterom.

Diagram

Trinnvis utbygging

Det nye boområdet skal vokse fram av det gamle, trinn for trinn. Denne etappevise utviklingen er viktig ettersom det ikke finnes boligreserve i Longyearbyen til å huse alle Elveslettebeboerne i en byggeperiode.

Den vedtatte delplanen fra 2021 har muliggjort prosjektet og samtidig lagt opp til at de eksisterende boligmodulene skal ombrukes på toppen av nye boligbaser slik at det nye områdets identitet ligger i forlengelse av det som var, og skaper en innebygd kontinuitet i et samfunn der flyttecontainere og omstilling er normalen.

Trinn 01 Eksisterende bebyggelse

Trinn 01 Eksisterende bebyggelse

Trinn 02 Nye fundamenter med nye base

Trinn 02 Nye fundamenter med nye base

Trinn 03 Eksisterende moduler flyttes på nye baser

Trinn 03 Eksisterende moduler flyttes på nye baser

Trinn 04 Ferdigstilling av blokk A og B

Trinn 04 Ferdigstilling av blokk A og B

Trinn 05 Nye baser C og J samt ny parkeringsplass

Trinn 05 Nye baser C og J samt ny parkeringsplass

Trinn 06 Ferdigstilling av blokk E og F

Trinn 06 Ferdigstilling av blokk E og F

Trinn 07 Siste blokker G og I samt ferdigstilling av grønne områder og atkomstvejer for gående og sykler

Trinn 07 Siste blokker G og I samt ferdigstilling av grønne områder og atkomstvejer for gående og sykler

Klimapåvirkning av eksisterende bygg

LPO har gjort en klimagassanalyse for å få oversikt over de miljømessige potensialene ved å ombruke byggene.


- Kort fortalt er klimapåvirkningen fra det eksisterende Elvesletta Nord veldig høy, utbryter Nichlas Moos Heunicke, arkitekt i LPO. Det skyldes et energiforbruk som er altfor høyt, og enda er det i analysen ikke tatt høyde for lokal energiproduksjon som kommer fra kullkraftverk.

Nichlas Moos Heunicke arbeider på LPOs arkitektkontor i Longyearbyen og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av klimagassanalysen.

- Resultatet ligger på nivå med hva man kan forvente av klimagasspåvirking fra et høyhus i glass, betong og stål. Men dette er jo lette og lave trebygg.

Bygg 1

210.27 kg CO2e/m2 Energiforbruk under bygging

Forbruk 1

952.16 kg CO2e/m2 El- og varmeforbruk

Full 1

1162.43 kg CO2e/m2 Samlet LCA forbruk

Tabeller

Bedre boliger med lavere klimapåvirkning

Store Norske og LPO har jobbet mot en sirkulær byggepraksis, fordi vi tror på at det gir best mening i dette prosjektet, men også fordi det viser veien for en strategi som kan kopieres både på og utenfor Svalbard.

Ombruk av de eksisterende boliger har vært et utgangpunkt for utviklingen av arkitekturen. Det bygges nye fundamenter ved siden av de eksisterende bygg. På disse plasseres nye boligbaser på bakkeplan. De eksisterende boligmodulene heises én og én opp på basene og blir tilkoblet et oppdatert teknisk anlegg. Vinduer og dører skiftes ut og modulene etterisoleres og pakkes inn med ny klimaskjerm.

Samlet sett vil tiltakene få energiforbruket ned, og den bygde kvaliteten opp. Byggene fremtidssikres samtidig som klimapåvirkningen minimeres.

Eksisterende boliger til nybygg
Eksisterende boliger til nybygg
Dagens situasjon: Elvesletta Nord Gjennomført prosjekt: Elvegrenda. Donebilde: Dag Ivar Brekke

Eksisterende Elvesletta Nord til venstre med 46 boenheter, mens det i Nye Elvegrenda blir 82 leiligheter. Dronebilde: Dag Ivar Brekke

Nesten dobbelt så mange boliger

I det eksisterende Elvesletta Nord er det 6 svalgangshus med 46 leiligheter til sammen, alle er 2- og 3-roms. I den nye Elvegrenda blir det 8 svalgangshus med 82 leiligheter til sammen. De nye husene varierer fra 2 til 4 etasjes høyde, med ulike leilighetstyper fra 2-roms til 7-roms. Det er satt av arealer til flere ulike fellesfunksjoner som kan berike den enkelte beboers bosituasjon og bidra til et godt naboskap i området.

Eksisterende 3-roms

Eksisterende 3-roms

Ny 3-roms

Ny 3-roms

Ny 5-roms

Ny 5-roms

Å bo på Svalbard

Alle boligene i Elvesletta Nord har adkomst fra terreng eller fra felles svalgang. Det å ha egen inngangsdør fra utsiden gir ekstra verdi på et sted hvor man er i så nær kontakt med naturen og værforholdene. God plass til oppbevaring av klær og utstyr og våpenskap i nærhet av inngangen er viktig. En bonus med egen dør ut, er muligheten til å ta en impulsiv kaffekopp på trammen når sola skinner og det er lite vind

Mørketid og farger
Mange byer høyt mot nord bruker sterke farger som bidrar å levendegjøre byrommene og gjør det enklere å orientere seg og gir byen identitet. Vi viderefører fargene som finnes i området i dag, og tilfører nye varme tundrafarger på de større flatene. Bevisst bruk av farger og utendørs belysning er spesielt viktig når sola er helt borte i mørketiden fra november til januar.

Elvegrenda utvikles til en ny bebyggelse med høy bo- og bygningskvaliteter tilpasset Svalbardlivet.
Elvegrenda utvikles til en ny bebyggelse med høy bo- og bygningskvaliteter tilpasset Svalbardlivet.
Gjennomført prosjekt: Elvegrenda. Donebilde: Dag Ivar Brekke
Gjennomført prosjekt: Elvegrenda. Donebilde: Dag Ivar Brekke