By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv

God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

LPO arkitekter har alltid ansett by- og stedsutvikling som en spesielt viktig og formende del av kontoret og vi har lang erfaring med planprosesser og stedsutvikling. Tyngden innenfor planfaget gir oss en unik innsikt i tidligfaseprosjekter og mange av våre bygde prosjekter har sitt utspring i tidligere planarbeid.

Vi jobber med by- og stedsutvikling på alle nivåer fra store strategiske byutviklingsprosjekter til mulighetsstudier og områdeutvikling i mindre skala. Miljø, klima og stedlig kvalitet står sentralt i vårt arbeid og vi etterstreber å være i front når det gjelder den planfaglige rollen.

I flere prosjekter, som de sentrale utviklingsprosjektene Vulkan og Sørenga i Oslo, har vi vært med fra ideutvikling til regulering, prosjektering og bygging. Det gir oss en unik innsikt i alle faser i forhold til det å etablere og skape steder.

Vi er opptatt av å kunne tilby høy kompetanse innenfor planprosesser og ledelse av komplekse stedsutviklingsprosjekter. Vi har også kompetanse på større infrastrukturprosjekter med vei, bane og knutepunktsutvikling. Mobilitet er et viktig tema i dagens planlegging og fremtidens steder diskuteres med mer satsning på grønn mobilitet som gir økt fokus på byrom og gateutforming.

Referanseprosjekter

Kontakt