Lilleakerbyen

Funksjon
Byutvikling og transformasjon

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Lysaker

År
2018 - Pågående

Prosjekter / Planforslag

Lilleakerbyen

LPO samarbeider med Civitas, A-lab og Leonard Design om utviklingen av Lilleakerbyen. Med utgangspunkt i fortettingsstrategien for Lysaker som knutepunkt skal området transformeres fra lukket kjøpesenter og næringspark-område, til en åpen og levende bydel som forbinder Oslo og Bærum.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling og transformasjon

Oppdragsgiver
Mustad Eiendom

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Lysaker

År
2018 - Pågående

Knutepunktsutvikling

Programmet består av drøyt 2300 boliger, torg, byrom, forretninger, serveringssteder, hotell, kultur og kontorer. Den nye bystrukturen inneholder 500.000 kvadratmeter bebyggelse, og vil strekke seg fra Lysaker stasjon i sør og oppover langs Lysakerelven til Lilleaker stasjon i nord.

Lysakerbyens nye hjerte, et større fotgjengervennlig og flerfunksjonelt byrom med et mangfold av oppholds- og servicetilbud, plasseres som hovedtyngdepunkt sentralt ved elven og midt i byens nye handlestrøk. Dette byrommet knytter Oslo og Bærum sammen på tvers av elven.

Kobling mot omkringliggende områder

Den eksisterende og grovmaskede monofunksjonelle strukturen, erstattes av en mer fleksibel kvartalstruktur. Bygninger brukes aktivt til å definere gater og byrom. I sentrum vil førsteetasjen ha utadrettede funksjoner som skaper liv i gatene. Planen styrker områdets forbindelser til omkringliggende områder og ferdselsårer. Gang- og sykkelnettet mot Bærum styrkes med nye forbindelsene mot Marstranderveien og Granfossbakken. Flere nye tverrforbindelser over elven etableres for gående og syklende. ‘Fåbrorunden’ foreslås som en brokonstruksjon som kan tjene som møteplass, utsiktspunkt og ferdselsåre og bidra til å knytte Oslo og Bærum sammen.

Planen gir også ny godt lesbar nord-syd akse mellom Lysaker Stasjon og Lilleakerveien nord for CC Vest. Tilgjengeligheten til planområdet fra Lilleakerveien styrkes betydelig med nye lokalgater.

Variert lokalmiljø

Lilleakerbyen vil være delt inn i ulike lokalmiljøer med forskjellig identitet. Alle delområdene planlegges for funksjonsblanding, selv om hovedtyngden av bolig eller næring vil variere ut fra områdets plassering, naturlige kvaliteter og sentralitet. Innenfor hvert område vil det også plasseres et eller flere strategiske prosjekter, for å tiltrekke flere brukere enn de som bor i området og sørge for liv gjennom hele døgnet og året.

Bevaring og restaurering

Den nye byen skal bygge videre på områdets eksisterende kvaliteter og basere seg på stedets historiske identitet. I dette er Lysakerelven en viktig identitetsbærer for området som må løftes frem og gjøres mer tilgjengelig for både lokale beboere og besøkende til området. Elvens kvaliteter fremheves og styrkes gjennom nye tverrforbindelser, nye visuelle sammenhenger med nærområdene og nye park- aktivitetsrom langs elveløpet. Den nye bebyggelsen og de sentrale gaterommene forholder seg til elven, og bidrar slik til at Lysakerelvens blå-grønne kvaliteter tydeliggjøres gjennom det samlede plangrepet og i delområdenes karakter og utforming.

De vernede bygningsmiljøene, blant annet rundt Fåbro gård og Schlägergården, utnyttes som sentrale miljøskapere i planområdet. Langs Lysakerelven og rundt Fåbro finnes det fortsatt spor etter historiske fabrikker, møller og produksjon som ønskes bevart og videreforedlet som ressurs for den nye byen. Som eksempel tenkes trehusrekken langs elven ved Lilleakerveien 2, de tidligere lagerbygningene for Lysaker Kemiske, tilbakeført til sitt originale arkitektoniske uttrykk fra 1925, samtidig som ny, tilpasset arkitektur tilføres.

Bo- og omgivelseskvalitet

Ulike boligtypologier tilpasset delområdenes særpreg og de lokale forholdene vil samlet sett gi et bredt og variert boligtilbud i Lilleakerbyen. I det foreløpige plangrepet legges det til rette for utvikling av til sammen ca. 2.300 boliger samlet for de to kommunene. Boligene vil få uteoppholdsarealer og i tillegg ha umiddelbar nærhet til grønne rekreasjonsarealer langs elva.

Mølletorget. Illustrasjon: LPO-Nyréns-A-lab-SLA-LDA
Kulturtorget. Illustrasjon: LPO-Nyréns-A-lab-SLA-LDA
Hovedgata: Illustrasjon: LPO - LPO-Nyréns-A-lab-SLA-LDA
Elveboligene. Illustrasjon:LPO-A-lab-SLA-LDA
Flyfoto av eksisterende situasjon med plangrense Oslo og Bærum
LPOs forslag for Lilleakerbyen sett fra syd