Sandvika sjøfront

Funksjon
By- og stedsutvikling

Oppdragsgiver
Bærum kommune

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Sandvika

År
2018

Prosjekter / Mulighetsstudie

Sandvika sjøfront

Hvordan kan vi tilføre mer liv i fjæra når E18 legges i tunnel forbi Sandvika? I samarbeid med Rambøll og Grindaker har LPO gjennomført et mulighetsstudie for Sandvika Sjøfront. Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
By- og stedsutvikling

Oppdragsgiver
Bærum kommune

Kontakt
Randi Wøien

Sted
Sandvika

År
2018

I forbindelse med at E18 planlegges lagt i tunnel forbi Sandvika har Bærum kommune invitert team LPO - Grindaker og Rambøll til å utarbeide en mulighetsstudie for Sandvikas nye sjøfront. Dagens E-18-trasé skal erstattes av et mindre omfattende lokalveisystem og som følge av flere store samferdselsprosjekter i kommunen har Bærum et stort masseoverskudd som vurderes benyttet til utfylling langs Lakseberget. Bærum kommune har derfor et behov for å se utvikling av sjøfront og bakenforliggende by under ett.

Livet i fjæra

Tilgangen til sjøen er en høyt verdsatt kvalitet hos mennesker og må være et gode for alle samfunnslag. Ved å gi alle de samme mulighetene til å komme i fysisk og visuell kontakt med sjøen, gir man også like muligheter for å lære om livet i fjæra og hvordan fremtiden skal forvalte sjøen som en kvalitet og ressurs. Vi ønsker å skape en variert opplevelse langs Sandvikas sjøfront og forsterke og videreutvikle eksisterende kvaliteter og verdier. I vårt forslag er det lagt opp til en prioritering av de grønne transportformene - gange, sykkel og kollektiv. Biltrafikken har fått mindre plass enn det som per i dag er vist på planene for ny E18 og det lokale hovedveinettet gjennom Sandvika.

For å skape en fjordby mener vi det er viktig å legge til rette for mer blandet arealbruk, også langs fjorden. Sandvika som knutepunkt og regionhovedstad videreutvikles ved å gi plass til kontorer og næring, spesielt langs den nye bygaten på Kjørbo. Ved å planlegge for mer aktivitet mot gatene styrkes rollen som et fremtidsrettet handelssentrum. En høy boligandel på Lakseberget og mot grøntområdene på Kjørbo vil legge alt til rette for å lage gode bomiljøer med god tilgang til by, natur og sjø. Kadettangen foreslås videreutviklet med offentlig program, idrett, rekreasjon og aktivitet. Vi mener idrett og lek bør gis plass i en by som er i vekst og at kommunen bør jobbe for å sikre viktige områder for allmenheten. Dersom det legges opp til transformasjon av de andre delområdene vil Kadettangen bidra til å forsterke Sandvikas identitet og fungere som en attraktiv rekreasjonspark for folk i hele regionen.

Sandvikas nye sjøfront. Visualisering: LPO
Vi ønsker å skape en variert opplevelse langs Sandvikas sjøfront. Det er i dag mange kvaliteter og verdier langs kystlinja. For å forsterke disse har vi jobbet bevisst med overgangen land-vann og fokusert på å skape interessante møter med vannet og bruk av fjæra. Visualisering: LPO
Kollektivknutepunkt. Visualisering: LPO
I vårt forslag er det lagt opp til en prioritering av de grønne transportformene - gange, sykkel og kollektiv. Biltrafikken har fått mindre plass enn det som per i dag er vist på planene for ny E18 og det lokale hovedveinettet gjennom Sandvika. Visualisering: LPO