Forsvar, politi og samfunnssikkerhet

Arkitektur for å ivareta samfunnsviktige institusjoner

Siden LPO vant konkurransen om Rena leir i 1994 har kontoret gjennomført en rekke store og komplekse prosjekter med fokus på sikkerhet. Bygg og anlegg for kunder som forsvaret, politiet, Avinor og sivile aktører som kraftleverandører har alle behov for å ivareta et sikkerhetsnivå utover det normale, både i fysisk utforming og i gjennomføringen av selve prosjekteringsprosessen.

Gjennom våre prosjekter for for disse aktørene har vi opparbeidet oss høy kompetanse på slik planlegging. Kompleksiteten er ofte høy og logistikk og flyt av kjøretøy, varer og mennesker er ofte sentrale elementer som må ivaretas samtidig som at soneinndeling, adgangskontroll og fysiske sikringsnivåer må planlegges for å ivareta beskyttelse mot ulike former for potensielle trusler; fra innbrudd til avlytting og spionasje eller terror.


Vår prosess utnytter arkitektur og design som et aktivt redskap i planleggingen av sikkerhet

Den fysiske utformingen av bygg og anlegg - både i form av smart og effektiv organisering, gode planløsninger og hensiktsmessig, men stedlig tilpasset materialbruk - kan bidra til å redusere spenningen og motsetningen mellom behov for sikring og kontroll på den ene siden og ønsket om åpenhet, gode bykvaliteter og et demokratisk uttrykk på den andre. Gjennom god og gjennomtenkt arkitektur og landskapsarkitektur kan vi skape gode menneskevennlige kvaliteter for stedene vi etablerer, samtidig som at det kan redusere behovet for skjemmende og menneskefiendtlige sikringstiltak uten at sikkerhetsnivået senkes.

Blant oppgaver som LPO har gjort, finnes en rekke oppdrag for Forsvarsbygg for ulike operative avdelinger, politihus, grensestasjoner, bussterminaler, jernbanestasjoner og flyplasser samt oppdrag for regjeringsfunksjoner. Disse har gitt oss god erfaring med og gode rutiner for håndtering av komplekse, sikkerhetsgraderte oppgaver.

Referanseprosjekter

Kontakt