Vår organisering

Mennesker representert av ikoner.

LPO arkitekter er i dag et av landets ledende arkitektkontor med operative kontorer i Oslo, Longyearbyen, Sverige og Lillehammer. Vår kultur verdsetter demokratiske prosesser og stor medbestemmelse hvor vi gir alle fast ansatte mulighet til å bli likeverdige medeiere.

Partnerskapet

I tråd med den demokratiske tankegangen som alltid har preget LPOs arkitekturprosjekter og kontorkultur er LPO et aksjeselskap eid av de ansatte. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bli aksjeeiere i likeverdig partnerskap i firmaet etter ett års ansettelse. Denne unike måten å organisere firmaet på bygger sterke bånd blant oss ansatte og gir en kollektiv ansvarsfølelse.

Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode. Ved å gi ansatte medbestemmelsesrett i viktige spørsmål om firmaets drift og utvikling, får vi medarbeidere som tar ansvar for verdivalg, helhet og nye løsninger.

LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere.
LPO startet høsten 2017 opp nytt kontor i Lillehammer og har for tiden seks medarbeidere. Fra venstre: Kaja Tollersrud, Liv Fjerdingrein og Erlend Kjosar Høimyr.
Vårt hovedkontor i Oslo ligger like ved Stensparken mellom Bislett og Majorstuen. Her arbeider omlag 85 ansatte.
Vårt hovedkontor i Oslo ligger like ved Stensparken mellom Bislett og Majorstuen. Her arbeider omlag 85 ansatte.
LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2011 og holder til i Longyearbyen.
LPO har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard. Kontoret ble startet opp i 2011 og holder til i Longyearbyen.

LPO - mangfold og inkludering

LPO har som mål å oppnå langsiktig, bærekraftig verdiskaping gjennom å prosjektere solide og funksjonelle bygg og steder. Vi arbeider kontinuerlig for å ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få det til, er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av. Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, øke innovasjonskraften og skape de beste kundeopplevelsene.

Mål og ambisjoner:

 • Kjønnsbalanse, både i ledelsen, administrasjonen og blant prosjekterende arkitekter
 • LPO skal være mangfoldig og inkluderende
 • LPO skal gjennom prosjekter, tjenester og dialog bidra til å fremme likestilling også blant våre kunder
 • LPO ønsker og forventer at våre samarbeidspartnere, bl.a. leverandører innen IT-tjenester, juridiske tjenester og kantinetjenester skal arbeide systematisk med likestilling og mangfold i egen organisasjon
 • LPO skal som hovedregel ansatte alle i 100 % stilling
 • LPO skal hele tiden utvikle personalprosesser for kompetanseheving, for å sikre like muligheter og inkludering
 • LPO skal legge til rette for kort avstand mellom de ulike organisasjonsleddene og stor grad av involvering uavhengig av ansiennitet og erfaring
 • LPO skal ha et velfungerende tillitsvalgkorps som er godt representativt og en god plattform for kommunikasjon med ledelsen
 • LPO skal aktivt bidra til utdannelse- rekruttering av yngre arkitekter

Hva har vi oppnådd:

 • Alle ansatte i LPO har de samme rettighetene, uavhengig av hvilket avdelingskontor de jobber ved
 • Våre ansatte er sikret minimum 15 uker kjønnsnøytral foreldrepermisjon, og LPO betaler full lønn i permisjon og ved sykdom
 • Kjønnsnøytralitet i styret; à p.t. 3 kvinner og 4 menn
 • Tilnærmet likevekt i kjønn hos personer i ansvarlig administrative og prosjekterende rolle
 • Likelønn – lønnen settes ut fra ansiennitet basert på fullført utdannelse og evt. annen relevant kompetanse
 • Lønnsmodell og -nivå er transparent for alle medarbeidere
 • Alle ansatte i LPO er ansatte i 100 % stilling (ansatte i evt. reduserte stillinger har valgt dette selv)
 • Av LPO’s over 120+ ansatte er det representanter fra 12 land og 4 verdensdeler
 • Vår eiermodell er inkluderende og gir mulighet for likeverdig eierskap for våre ansatte: LPO eies p.t. av 86 ansatte partnere med samme eierbrøk og fra 6 land. Det er p.t. en viss overvekt av kvinnelige partnere.
 • Det holdes jevnlige informasjons- og dialogmøter mellom de tillitsvalgte og ledelsen
 • LPO har praktikantordning der studerende arkitekter arbeider hos LPO i ca 1 år mens de utdannes. Normalt har vi 3-5 praktikanter og flere tilbys normalt fast ansettelse etter fullførte studier

Vårt arbeid internt

Internt betyr likestilling og mangfold like rettigheter og muligheter til å bidra i organisasjonen. Det innebærer at vi skaper et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sitt talent, og der alle kan være seg selv. Mangfold er alt som gjør mennesker og grupper unike og forskjellige fra hverandre. Mangfold og inkludering følges opp i alle deler av virksomheten og diskriminering aksepteres ikke.

Det at folk er forskjellige, gjør LPO bedre

Ulikhet i kjønn, alder, bakgrunn, erfaring, fysisk kapasitet, religiøs tro og preferanser blant ledere og ansatte, vil gjøre oss mer innovative og sterkere rustet til å prosjektere og gi råd til kundene våre.


Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode.
Vi har troen på at vår organisering øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode.

Redegjørelse for arbeid med Åpenhetsloven

LPO ønsker gjennom sitt virke og sine samarbeidspartnere å være en positiv kraft i arbeidet med å ivareta menneskerettigheter, sikre anstendige arbeidsforhold, fremme bærekraft og motvirke korrupsjon. Dette gjenspeiles i våre etiske retningslinjer og er godt forankret i virksomheten. LPO jobber innen tjenesteytende næring i Norge og det samme gjelder for det store flertallet av våre leverandører. Vi er oppmerksomme på at enkelte leverandører kan ha deler av sin virksomhet lokalisert i andre deler av verden hvor arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold er mer krevende.

Iht. åpenhetsloven har LPO kartlagt hvordan våre samarbeidspartnere og leverandører jobber for å ivareta menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Dette gjøres iht. retningslinjer fra OECD. Vi har så langt ikke avdekket kritikkverdige forhold hos leverandører. LPO gjennomfører årlige risikovurderinger for å kartlegge og håndtere utfordringer knyttet til bla. arbeidsforhold og bærekraft. Våre underkonsulenter må forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer.

LPO har i 2024 gjennomført aktsomhetsvurderinger av flere av våre underleverandører. Vi har heller ikke i år funnet vesentlige brudd på våre retningslinjer, men følger opp enkelte mindre avvik.

Har du spørsmål om LPOs arbeid med åpenhetsloven?

Ta kontakt med daglig leder Christian Nørgaard Madsen