Frida Wergeland Haugen

Frida Wergeland Haugen

Master i arkitektur

Oslo

970 97 636

fh@lpo.no