Munkerudgrenda

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
NSVN 81C AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Nordstrand, Oslo

År
Pågående

Prosjekter / Planforslag

Munkerudgrenda

På vegne av Miliarium Bolig prosjekterer LPO på Slireveien 1 på Nordstrand i Oslo. På det 12,6 dekar store planområdet, hvor det i dag er 6 boliger i 2-3 etasjer, ønsker Miliarium Bolig å oppføre ca. 50 rekkehus i hovedsak i 3 etasjer.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
NSVN 81C AS

Kontakt
Ørjan Høyer-Farstad

Sted
Nordstrand, Oslo

År
Pågående

Prosjektet er planlagt som et helhetlig boligområde, i hovedsak bestående av rekkehus. Det er skissert et antall på ca. 50 rekkehuspå hovedsaklig 3 etasjer, men det er ønskelig med noe innslag av leilighetsbygg, for å ivareta mulighet for «boligkarriere» i grenda og området. Dette gir en bra tilpasning til situasjonen, hvor store deler av området har et terrengfall fra Slireveien.

Prosjektet tar utgangspunkt i rammeverket innenfor småhusplanen og det søkes i utviklingen av prosjektet å skape en «grend-følelse». Områdets særegne karakter gir imidlertid føringer knyttet til utforming og terrengtilpassing. Hovedformål for området vil være bolig og tilhørende parkering. Det er i tidligfase søkt en utvikling med fokus på gode uteoppholdsareal – både som felles uteoppholdsareal, men også private hager og takterrasser. Det planlegges for å tilrettelegge for et tilnærmet bilfritt området inne i selve grenda. Prosjektet er spesielt myntet på småbarnsfamilier i etableringsfase.

C:\Revit 2017 lokalfiler\Munkerudgrenda - site_ekh.pdf
Overvannshåndtering er planlagt som åpne bekkeløp gjennom området. Med områdets terrengfall, er det tanker om en vinterpark tvers gjennom området, hvor skilek vil kunne fungerer meget godt. For øvrig er det planlagt et stort sammenhengende grøntområde gjennom hele prosjektet, med «grønne fingre mellom bygningene og ned til bekken i øst». Visualisering: LPO
Overvannshåndtering er planlagt som åpne bekkeløp gjennom området. Med områdets terrengfall, er det tanker om en vinterpark tvers gjennom området hvor skilek vil kunne fungerer meget godt. For øvrig er det planlagt et stort sammenhengende grøntområde gjennom hele prosjektet, med «grønne fingre mellom bygningene og ned til bekken i øst». Visualisering: LPO