Munkedamsveien 62

Funksjon
Kontor og barnehage

Oppdragsgiver
Bane NOR

Kontakt
Astri Thån

Sted
Oslo

År
2015

Prosjekter / Ferdigstilt

Munkedamsveien 62

På oppdrag for Bane NOR har LPO tegnet dette kontorbygget med barnehage på Filipstad i Oslo. Nybygget er innpasset i en smal stripe mellom parken og nedsenket jernbanelinje, som en tenkt forlengelse av Munkedamsveien og er prosjektert og bygget for miljøklasse Breeam Excellent.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og barnehage

Oppdragsgiver
Bane NOR

Kontakt
Astri Thån

Sted
Oslo

År
2015

Bortgjemt og sentralt

Like ved Tjuvholmen, bak mektige gamle trær, ligger LPOs grønne glasshus i Munkedamsveien 62. Her, på et høydedrag i overgangen mellom tett kvartalsby og åpne havnearealer, finnes en liten oase med NSBs gamle direktørvilla og portnerbolig, omgitt av enda eldre park. Rom eiendom ga LPO utfordringen med å finne tomt og løsning for 5000 kvm nytt kontorbygg og barnehage tilknyttet denne parken. Situasjonsgrepet er valgt med ønske om å forsterke de beste kvalitetene i det sammensatte feltet. Fokus var å lage et overgangsledd mellom ulike strukturer på stedet, vise antikvarisk hensyn og styrke det grønne. Huset ligger tilbaketrukket, som tenkt forlengelse av Munkedamsveien, i en smal sone mellom parken og jernbanekulvert i nord. Høyder og dimensjoner er tilpasset omkringliggende bebyggelse. Bygget er usynlig i fjernvirkning og konkurrerer ikke med villaens karakteristiske rolle som fondmotiv i gaten. Formen følger den buede trerekken, bygget er tenkt både som bølgende bakvegg for parken og som tydelig fasade mot gaten. Parken er utvidet frem til bygget, rundt det og ned mot jernbanen.

Solfangere om dagen, lanterner i mørket

Krav til miljøsertifisering av bygget i klasse Breeam Excellent ledet til ideen om å løse klimastyring av fasaden med et system som i seg selv har arkitektonisk egenart. Utvendig solavskjerming ble utformet som glassbokser som omrammer etasjehøye vinduer i de tre kontoretasjene og skjermer for sol og varme. Boksenes form er tilpasset solens innfallsvinkel på hver enkelt fasade. Mot sør og vest vil integrert mobil solduk supplere glasskjermene på tider av dagen når det er nødvendig. Det funksjonelle målet med boksløsningen var å kombinere god avskjerming med mest mulig dagslys og fritt utsyn. Skiftende lys gir varierte skyggemønstre og speilinger i skjermene og fasadene, som også er glass. Som et slags solur tennes og slukkes de enkelte sidene av bygget med solens vandring. Om kvelden trekkes det innvendige lyset ut på fasadene og boksene blir som lanterner i mørket.

Kontor

Byggets usedvanlige beliggenhet i det grønne, midt i sentrum med fjordutsikt, har inspirert til åpne, gjennomsiktige interiører med maksimal kontakt ut. I kontordelen forbindes de tre arbeidsetasjene til vestibyle og kantine på bakkeplanet gjennom et prismeformet atrium. Åpningen, som skjærer gjennom alle fire plan, er byggets indre kommunikasjonssone og leder dagslys ned. Trapper, heiser, våtrom, sjakter mm er samlet i én kompakt, bærende og avstivende kjerne. Denne omkranses av langstrakte, frie, bølgende kontoretasjer. Arealene er modulært tilrettelagt for mulig inndeling i kontorer og møterom. Arbeidsplassene ligger som kontinuerlig kjede langs hele fasaden. Sykkelparkering med garderober, bilparkering og alle tekniske rom er lokalisert i kjelleretasjen.

Barnehage

Vestvingen i nybyggets 1. etasje er innredet til barnehage med fire baser. Portnerboligen i parken er rehabilitert og ombygget innvendig til supplerende rom for barnehagen. Sammen med et bodbygg og lav støyskjerm i vest, danner disse barnehagetunet, uteområde i direkte forlengelse av parken.

Utomhus

Målet har vært å bevare vegetasjon, utvide og styrke det grønne. Den gamle hagens vekster, gressmatte og grusdekke er videreført i den nye delen. Kontorbygget har fått sin forplass, barnehagens uteområde er også nabolagets nye lekeplass. Den grønne lungen har økt tilgjengelighet, kjøreadkomst er nord for bygget, nye tak er dekket med sedum som del av det grønne konseptet. Miljøhensyn er på flere måter forsøkt forenet med sanselig opplevelse i prosjektet.

Snitt av prosjektet
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Eksterne solskjermer ble designet som glassbokser som omgir vinduene i de tre kontorgulvene. Solskjermene tilpasser seg solvinkelen på hver fasade. Det funksjonelle målet med løsningen var å kombinere følelse av privatliv med et ønske om å maksimere dagslys og uhindret utsikt. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Det kombinerte kontor- og barnehagebygget ligger omkranset av den historiske parken til den norske statens jernbanes direktør. Foto: Ivan Brodey
Barnehage i Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Barnehage i Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey
Munkedamsveien 62. Foto: Ivan Brodey