Marienlyst regulering

Funksjon
Bolig, bypark og service

Oppdragsgiver
Ferd eiendom

Sted
Oslo

År
2023 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Marienlyst regulering

Sammen med KIMA arkitekter arbeider LPO med å transformere og utvikle NRK-tomten i Oslo til rundt 1.200 boliger, ny bypark og nye kvartalsstrukturer med Marienlyst som nabolagets midtpunkt.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, bypark og service

Oppdragsgiver
Ferd eiendom

Sted
Oslo

År
2023 - pågående

Marienlyst, både i navn og funksjonen har et sterkt forhold til Oslo og Norge, og danner et fantastisk grunnlag for å skape et flerfunksjonelt byområde. Prosjektet har en visjon om å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser-
og naturkvaliteter. Marienlyst skal være en uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer. Det nye plangrepet har som mål å skape en grønn bymessighet med ulike funksjoner og møteplasser over hele området. Det tar i større grad hensyn til eksisterende kvaliteter og terreng ved plassering
av bygninger og utforming av gater og byrom. Resultatet blir et mer attraktivt byområde med flere kvaliteter enn bare et vanlig boligområde.

Grepet legger til rette for et hierarki av gode og variert byrom, som knytter bykjernen og Blindern sammen. Området skal bli et variert, tilgjengelig og inkluderende sted for bydelen og nabolaget. Det jobbes med å åpne opp tomten og koble området på byen rundt i flere skalaer. Blant annet er det viktig å integrere prosjektet i de eksisterende nabolagene, der konseptet er å skape et nabolagssentrum. Ikke bare byliv, men også bynatur skal være “mellom husene” på Marienlyst.

I tillegg til å bygge opp under eksisterende stedskvaliteter er det et mål å gi de ulike rommene forskjellige funksjoner og identiteter, enten det er for byliv, kultur, naboskap, lek, rekreasjon eller til og med produksjon. Viktige tema vi har jobbet med er bevaring av eksisterende bygg, historiske parkanlegg, store gamle trær, topografi og kulturminner, og ivaretakelse av disse i prosjektet. Disse ble lagt til grunn som strukturerende elementer i plangrepet for å skape sterkest mulig stedsidentitet. Det er stort fokus på sosial bærekraft på Marienlyst. Det er en ambisjon og å gjøre området tilgjengelig for alle og tilrettelegge for mange ulike grupper og forskjellige alderssegmenter. Det arbeides med å oppnå en god funksjons blanding med blant annet kulturfunksjoner på både nabolags- og bynivå.

Miljøaspekt
Prosjektet skal legge tilrette for bevaring av bygningsmasse og sirkulær materialbruk, bevaring av naturverdier, blå-grønne strukturer og tilførsel av økt grønt sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg er det et stort fokus på aktiv mobiliet og sosial bærekraft med blant annet alternative boformer og delefunksjoner.

KIMA Arkitektur og LPO Arkitekter står for reguleringen. Landskapsarkitekt er Studio Oslo Landskapsarkitekter, og reguleringsansvarlig er Civitas.

Illustrasjonsplan: SOLA, KIMA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO
Illustrasjon: KIMA, SOLA, LPO