InterCity

Funksjon
Infrastruktur

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen og Dovrebanen

År
Pågående

Prosjekter / Planforslag

InterCity

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. LPO bistår som rådgivere innenfor plan, knutepunktutvikling og arkitektur av stasjonsbygg og tekniske anlegg på alle InterCity-strekningene.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Infrastruktur

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen og Dovrebanen

År
Pågående

Innen 2034 skal det bygges dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. På Østfoldbanen skal nytt dobbeltspor være ferdig til Fredrikstad i 2024, og til Sarpsborg i 2026. Prosjektet omfatter ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og ombygging av Sarpsborg stasjon. LPO er arkitekt tilknyttet 2G (Multiconsult + COWI), som arbeider med forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning og teknisk hovedplan. Planen skal beskrive overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen og inkluderer valg av korridor for jernbane med tilgrensede veisystemer. LPO har hovedansvar for de nye jernbanestasjonenes publikumsbetjening og tilknytning til kollektivtransport og eksisterende bystruktur (knutepunktutvikling).

På oppdrag for Bane NOR og Hole kommune har LPO også gjennomført et mulighetsstudie får å se på fortettingsmuligheter rundt planlagt ny stasjon på Sundvolden og vi er involvert i planleggingen av den nye stasjonen på Skoppum (Vestfoldbanen). På oppdrag fra Larvik kommune utarbeider LPO en mulighetsstudie for sentrumsutvikling som følge av valgt stasjonslokalisering i Larvik.

Mulighetstudie for Sundvolden
Illustrasjon for Bane NOR. Ny stasjon ved Skoppum på strekningen Nykirke-Barkåker, Vestfoldbanen. Visualisering: LPO