Flytårnet - planprogram

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Bærum kommune

Sted
Fornebu

År
2021 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Flytårnet - planprogram

Forvandlingen av Fornebu-halvøya fra hovedflyplass til framtidsrettet bolig- og næringsområde var og er fortsatt et av Norges største og mest ambisiøse utviklingsprosjekter. Her legges det til rette for en bymessig utvikling, og LPO er med å legge planene.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Bærum kommune

Sted
Fornebu

År
2021 - pågående

Fornebu skal bygges ut i mange år fremover og det er flere pågående planprosesser - fra utvikling av sentrumsområdene i felles plan, til detaljreguleringer for fremtidige boligområder og offentlige funksjoner.


Ambisiøs kommunedelplan

I dag er ca. 1/3 av de 6000 boligene som kommunedelplanen for Fornebu fra 1999 (KDP2) planla for bygget og bosetter om lag 7500 personer. I tillegg er det etablert ca. 25.000 arbeidsplasser. I Kommunedelplan 3 (KDP3), som ble vedtatt i 2019, har Bærum kommune økt både antall boliger og miljøambisjonene. Det legges opp til nesten en dobling av antall nye boliger, fra 6000 til 11 000, samtidig er det et mål at Fornebu skal være et nullutslippsområde innen 2027.


Ett av tre sentrumsområder

Sammen med Grindaker og Rambøll, bistår LPO Bærum kommune med å utarbeide et planprogram med byplangrep for Flytårnområdet, som ett av tre nye sentrumsområder på Fornebu. Planen viser plassering av bebyggelse, gater, plasser og byrom, og gir føringer for fremtidige detaljreguleringer. Området vil blant annet inneholde ca. 1400 boliger, ungdomsskole, bibliotek, næring, parker, og kulturformål. Flytårnområdet skal bli et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde.


Klimasmart og sosialt bærekraftig

Planen skal tilrettelegge for at området skal være et forbilde for klimasmart byutvikling og et pilotprosjekt for FutureBuilt. I tillegg skal utviklingen av Flytårnområdet bygge videre på stedets identitet som tidligere Flyplass og kulturdestinasjon. Med nye møteplasser, godt bomiljø og sosiale og kulturelle tilbud skal Flytårnområdet bli til et sosialt bærekraftig område. Planen legger opp til en videreføring av kulturmiljøet som allerede er etablert i flytårnbebyggelsen og at midtområdet rundt Flytårnet etableres som et urbant og kulturelt tyngdepunkt.

Bebyggelsen organiseres innenfor kvartalsstrukturens rammer og et bymessig gatenett. Illustrasjon: LPO arkitekter
Parkering reduseres til et minimum, biltrafikk legges i allerede etablerte gater, mens alle interne gater skal utformes på fotgjengernes premisser. Illustrasjon: LPO arkitekter