Hilde Lillejord

Stiklestad i 2030

I går presenterte de to prekvalifiserte teamene; LPO og Pir II, sine besvarelser av parallelloppdraget for konsept og formidlingsgrep, landskapsgrep og arkitektur på Stiklestad. Målet er at arbeidet skal bidra til videre utvikling av Stiklestad som relevant symbolsted, tankevekkende formidlingsarena og inkluderende møteplass, mot Norges 1000- jubileum i 2030.

Oppgaven for parallelloppdraget har vært å skape et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv, samt tydeliggjøre adkomst til stedet og dagens Kulturhus. Plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, samt oppgradering av eksisterende hovedbygning/kulturhus har vært viktige elementer å løse, samt å få etablert en fungerende infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer.

LPO-teamet har bestått av Asplan Viak på Landskap, Gagarin Island på kulturformidling, DIFK, Bright Norway og Vill Energi, i tillegg til LPO arkitekter.

– I prosessen med å gjennomføre en ny tolkning og utforming av Stiklestad, har vi brukt tid på å lese, tolke og forstå stedet og historien, i lokal, nasjonal og internasjonal kontekst, sier Margrethe Friis, en av LPOs arkitekter som har arbeidet med parallelloppdraget. For oss har det vært en unik mulighet i å forsøke å skape berøringspunkter mellom fortid, samtid og fremtid, og løfte frem en viktig fortelling om Norge, i et historisk og myteomspunnet landskap.

– Det var diskusjon om behovet for signalbygg for å trekke folk og oppmerksomhet i folkemøtet, men her er kulturminneinteressene førende i høy grad, og det eneste autentiske sporet, og bygget fra nær samtid med Olav og slagstedet, er middelalderkirka, som ble reist der Olav etter sagnet falt, - slik at vi har valgt å la Middelalderkirka være signalbygget. Landskapsgrepet omfavner denne tanken og forsøker rekonstruere en landskapsvoll som gamle kart forteller om før landskapet endret seg etter flere leirras i området.

Vi har lagt det nye Olavsmuseet ydmykt under en ny landskapsbro, som forbinder området mellom formidlingsareaene, spelamfiet og slagsletta. Nedgangen til Olavsmuseet går gjennom en ny adkomstportal, et slags moderne “våpenhus” som tydeliggjør adkomst til stedet, og dagens kulturhus og hotell, som var en del av oppgaven.

Hele museumsområdet i ny, tenkt situasjon. Illustrasjon: LPO arkitekter


Parallelloppdrag og stedsutvikling
Parallelloppdrag er en konkurranseform som ofte brukes i stedsutviklingsprosesser. Oppdragsformen gir godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, samtidig som det sikrer medvirkning og dialog mellom bestiller, innleide konsulentteam og samfunnet for øvrig.

– Vi har hatt en fantastisk inspirerende og kreativ prosess, med et veldig godt team. Vi mener vi har besvart oppgaven med klokskap med faglig dyktighet fra alle involverte fag og har fått gode til bakemeldinger fra oppdragsgiver, sier Margrethe som er spent på evalueringskomiteens endelige tilbakemeldinger og plan for videre prosess.

Besvarelsene som ble presentert i går skal danne grunnlag for konseptvalg for videre utvikling på Stiklestad og resultatet av arbeidet vil bli utstilt på Stiklestad sommeren 2022. Etter endt oppdrag står SNK fritt i å evaluere og velge ut det beste fra teamenes forslag, og sammenfatte dette i et anbefalt videre utviklingsgrep for Stiklestad.


Utsnitt fra den nye inngangen til både museum og hotell. Illustrasjon: LPO arkitekter
Deler av dagens overdekte uteområder åpnes og gjøres om til en "klosterhage" med planter inspirert fra Olavs tid og reiser. Illustrasjon: LPO arkitekter
Den nye inngangsbygningen mot kapell. Illustrasjon: LPO arkitekter
Det vil være ombruk av eksisterende takkonstruksjoner til ny restaurant og fellesarealer. Illustrasjon: LPO arkitekter
Forslag til ny adkomst. Illustrasjon: LPO arkitekter