Hilde Lillejord

Planinitiativ for CC Drammen

Scala Eiendom har engasjert LPO med ønske om å utvikle CC Drammen til et fullverdig sted med utgangspunkt i daglig handel og gode arbeidsplasser.

– Oppgaven vår er å skape attraktive lokaler for kunnskapsnæring nær knutepunktet på Brakerøya. Prosjektet vil kunne generere opp mot 1000 nye arbeidsplasser i Drammen kommune, styrke bylivet i lokalmiljøet og stimulere til et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv tett på kollektivknutepunkt og eksisterende infrastruktur, forteller Øystein Sjøstrand, prosjektansvarlig og arkitekt i LPO

Han forteller at planområdet, er et viktig utviklingsområde vest for det nye sykehuset, og omfatter senteret CC Drammen.

– Området har en sentral beliggenhet på nedre Bragernes i bydelen Brakerøya, vest for Drammensbrua (E18), med kort avstand til både Fjordparken og Drammenselva, sier Sjøstrand og forklarer at planområdet er avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg i kommuneplanen.

Ny situasjon

Planinitiativet foreslår et nybygg på ca. 21.000 m2 i den østlige delen av planområdet. Av disse er ca. 18.000 m2 avsatt til næring, forretning og tjenesteyting, mens 3.000 m2 er satt av som et potensielt areal for bolig.

– Nybygget er tiltenkt som et påbygg i direkte tilknytning til det eksisterende kjøpesenteret, med en sammenkobling i 2. og 3. etasje. Forslaget tilfører nye attraktive byrom med mulighet for opparbeidede sitteplasser og grønne områder, samt et tydeligere inngangsparti på nordsiden. Dagens adkomst i nord-øst flyttes til midten av området mot Tomtegata, med bakgrunn i den nye rundkjøringen som skal etableres øst for planområdet. Adkomsten i sør-vest beholdes slik den fremstår i dag, forklarer Sjøstrand.

Den foreslåtte utviklingen av planområdet tilpasser seg det eksisterende miljøet ved å møte gateløpet i Tomtegata med bymessige fasader med utadrettet virksomhet og danne en skjerm mellom byområdet og motorveibrua. Utnyttelsen av tomten forutsetter en bebyggelse med varierte høyder med størst høyde mot nordøst ved motorveibrua for å oppnå en støyskjermende effekt.

Bebyggelsen vil få en sentral beliggenhet med gode forbindelser både til andre funksjoner og knutepunkt, det vil derfor ikke være behov for sosial og teknisk infrastruktur, understreker Sjøstrand og legger til at de nye næringslokalene skal plasseres i de mest støyutsatte områdene for å skjerme for støy.

Miljø og bærekraft i prosjektet

Den foreslåtte bebyggelsen er utformet på en måte som bevisst forholder seg til solinnstråling og som har store sammenhengende takflater og fasader mot syd som muliggjør en betydelig produksjon av solenergi lokalt på tomten.

– Valg av materialer i byggefasen vil spille en sentral rolle i en videreutvikling av prosjektet. Lavkarbonbetong, resirkulert glass og metall, og ikke minst tre er materialer som har betydelig redusert fotavtrykk med tanke på karbonutslipp kan være gode alternativer i en byggefase. Forslaget fremmer også en videreutvikling av eksisterende bebyggelse – i stedet for å rive og bygge nytt – og er med på å fremme ytterligere utslippsreduksjon, understreker Sjøstrand.


Nybygget er tiltenkt som et påbygg i direkte tilknytning til det eksisterende kjøpesenteret, med en sammenkobling i 2. og 3. etasje. Illustrasjon: LPO arkitekter
Forslaget tilfører nye attraktive byrom med mulighet for opparbeidede sitteplasser og grønne områder. Illustrasjon: LPO arkitekter
Prosjektet vil fremstå som et landemerke ved innkjøringen til Drammen og trappes ned mot den omkringliggende boligbebyggelsen. Illustrasjon: LPO arkitekter