Hilde Lillejord

Planer for by på Fornebu

Forvandlingen av Fornebu-halvøya fra hovedflyplass til framtidsrettet bolig- og næringsområde var og er fortsatt et av Norges største og mest ambisiøse utviklingsprosjekter. Her legges det til rette for en bymessig utvikling, og LPO er med å legge planene.

LPO bistår Bærum kommune med å utarbeide et planprogram med byplangrep for Flytårnområdet, som ett av tre nye sentrumsområder på Fornebu. Illustrasjon: LPO arkitekter

Ambisiøs kommunedelplan

I dag er ca. 1/3 av de 6000 boligene som kommunedelplanen for Fornebu fra 1999 (KDP2) planla for bygget og bosetter om lag 7500 personer. I tillegg er det etablert ca. 25.000 arbeidsplasser. I Kommunedelplan 3 (KDP3), som ble vedtatt i 2019, har Bærum kommune økt både antall boliger og miljøambisjonene. Det legges opp til nesten en dobling av antall nye boliger, fra 6000 til 11 000, samtidig er det et mål at Fornebu skal være et nullutslippsområde innen 2027.

Ett av tre sentrumsområder

Sammen med Grindaker, Rambøll, Vill energi og NIKU, bistår LPO Bærum kommune med å utarbeide et planprogram med byplangrep for Flytårnområdet, som ett av tre nye sentrumsområder på Fornebu. Planen viser plassering av bebyggelse, gater, plasser og byrom, og gir føringer for fremtidige detaljreguleringer. Området vil blant annet inneholde ca. 1400 boliger, ungdomsskole, bibliotek, næring, parker, og kulturformål. Flytårnområdet skal bli et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde.

Klimasmart og sosialt bærekraftig

- Planen skal tilrettelegge for at området skal være et forbilde for klimasmart byutvikling og et pilotprosjekt for FutureBuilt. I tillegg skal utviklingen av Flytårnområdet bygge videre på stedets identitet som tidligere Flyplass og kulturdestinasjon. Med nye møteplasser, godt bomiljø og sosiale og kulturelle tilbud skal Flytårnområdet bli til et sosialt bærekraftig område, forklarer Lise Almquist, en av arkitektene fra LPO som har bistått Bærum kommune i å utarbeide planprogrammet.

- Bebyggelsen organiseres innenfor kvartalsstrukturens rammer og et bymessig gatenett. Parkering reduseres til et minimum, biltrafikk legges i allerede etablerte gater, mens alle interne gater skal utformes på fotgjengernes premisser. Slik oppstår en tilnærmet bilfri sekvens av grønne gatetun, torg og parkrom. All eksisterende bebyggelse inkludert Hangaren, Brannstasjonen og Luftwaffe-bygget bevares. Dette er både en selvfølgelig del av klimastrategien, og inngår i å gi Flytårnområdet stedsidentitet og historisk forankring.

Lise understreker at planen legger opp til en videreføring av kulturmiljøet som allerede er etablert i flytårnbebyggelsen og at midtområdet rundt Flytårnet etableres som et urbant og kulturelt tyngdepunkt.

Planen legger opp til en videreføring av kulturmiljøet som allerede er etablert i flytårnbebyggelsen og at midtområdet rundt Flytårnet etableres som et urbant og kulturelt tyngdepunkt

Flytårnområdets identitet og kulturarv

Den eksisterende flyplassbebyggelsen fra gamle Fornebu er allerede etablert som en kulturdestinasjon og blir viktig del av fremtidens bysentrum på Fornebu.

Bebyggelsen består i dag av ca. 11 000 m2 fordelt på 6 ulike bygg. Her finner du den originale avgangsterminalen fra 1939, to gamle flytårn, en stor flyhangar på ca. 5000 m2, kunstneratelier og verkstedlokaler. Transformasjonen av området fra Flyplass til kunst- og kulturområde har allerede pågått i lang tid og bebyggelsen har i dag nye funksjoner som radio- og TV -studio, verksteder, gallerier, vintage og retro møbelforretning, museer, og lokaler for utøvende kunstnere.

I tillegg til planarbeidet på Fornebu er LPO engasjert av Bærum kommune for å lage en strategisk plan for programmering oppgradering av den eksisterende flytårnbebyggelsen. Prosjektet skal både sikre at historiske og identitetsbærende kvaliteter blir bevart samtidig som nye funksjoner bidrar til at Flytårnet blir en destinasjon og kulturarena med servering og byliv.

- I masterplanen vil vi se på hvordan vi kan videreføre og konkretisere den spennende forvandlingen som allerede er i gang, og også foreslå strakstiltak for å oppgradere bygningsmassen. Selv om konteksten for området vil endre seg radikalt fra dens opprinnelige funksjon, vil Flytårnområdet bli «gamlebyen», et sted med autensitet og intimitet du ikke vil finne ellers på Fornebu.

Fornebu skal bygges ut i mange år fremover og det er flere pågående planprosesser - fra utvikling av sentrumsområdene i felles plan, til detaljreguleringer for fremtidige boligområder og offentlige funksjoner. Illustrasjon: LPO arkitekter
Planen viser plassering av bebyggelse, gater, plasser og byrom, og gir føringer for fremtidige detaljreguleringer. Illustrasjon: LPO arkitekter