Hilde Lillejord

LPO tegner nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven

På vegne av OBOS-selskapet Ulven AS har LPO arkitekter sendt søknad om rammetillatelse for oppføring av et nytt hovedkontorbygg, på Ulven i Oslo.

Ulven er et område øst i Oslo som gjennomgår en omfattende transformasjonsprosess til en ny, grønn og urban bydel. LPO arkitekter har vært med på å utvikle Ulvenområdet siden 2011, da arbeidet med forslag til et byutviklingsprosjekt med ny reguleringsplan startet. Planen ble vedtatt i 2015 og i 2017 vant LPO i regi av gruppen TEAM Veidekke OBOS innovasjonskonkurranse om å utvikle et prisbesparende boligkonsept for området.

Like før jul 2021 ble første byggetrinn, felt B2, innflytningsklare og neste byggetrinn, B3 og B4, er under oppføring. D1A, som skal bli enda flere boliger og barnehage, ble rammesøkt rett før sommeren. Foruten feltet B3, hvor Arcasa arkitekt, utvikles alle felt av Team Veidekke på oppdrag for OBOS og inneholder en miks av bolig, næring og til sammen to barnehager.

Neste felt som OBOS ønsker å utvikle, er felt B1 som ligger rett øst for felt B2.

– Felt B1 vil ha et blandet program og skal utvikles som en karrébebyggelse rundt et raust gårdsrom. Mot Ulvenveien i nord og mot gatetun i vest, vil det etableres et boligvolum med noe næring på bakkeplan. Mot Standardveien i sør vil det etableres et frittstående kontorbygg, som skal huse det nye hovedkontoret til Veidekke. Feltet er delt opp i to rammesøknader, en for boligdelen og en for kontor- og garasjedelen, forklarer Andreas Førsund i LPO arkitekter.

I arbeidet med kontorbygget har det vært nødvendig å ha med seg det fremtidige boligprosjektet i planleggingen slik at feltet som en helhet skal fremstå best mulig. Bygningsvolumene er også forbundet av et felles parkeringsanlegg som er organisert i to plan under gårdsrommet. Bygningsvolumene er foreslått langs med tomtegrensen mot Standardveien og Ulvenveien. Dette grepet bidrar til at størrelsen på gårdsrommet maksimeres samtidig som bygningskroppene skjermer for støy fra omkringliggende infrastruktur og skaper urbane byrom.

– Dette store gårdsrommet vil gi gode kvaliteter til både de som jobber i kontorbygget, men også til de fremtidige beboerne i boligprosjektet. Utformingen av prosjektet er i tråd med utviklingen av de øvrige feltene i området, reguleringsplanens intensjoner om karrébebyggelse, og med Ulvenplanen, hvor man ønsker å skape gode, rause uterom som knyttes sammen gjennom bebyggelsesstrukturen i området.

Det nye kontorbygget består av seks etasjer pluss teknisk takoppbygg og underetasje, og er innenfor reguleringsplanens høydebegrensning. Totalt areal vil bli omtrent 10 000m2.

Størsteparten av bygget skal benyttes som hovedkontor for Veidekke, mens øvrige arealer skal leies ut til kontorvirksomhet for leietaker(e) som ennå ikke er kontrahert. Bygget vil kunne romme til sammen 650 kontorarbeidsplasser, og i 1. etasje vil det, i tillegg til hovedadkomst, bli en felles personalrestaurant og et møtesenter for alle husets leietakere samt egne kurs- og møterom for Veidekke. I underetasjen vil det bli trimrom, garderober, sykkelparkering, et toalett- og garderobeanlegg for husets fellesfunksjoner.

Bolig- og næringsbygget på Felt B1 planlegges rammesøkt i mars/april 2022.

Oversikt over Ulvenområdet. Illustrasjoner: Blår