Hilde Lillejord

Ny detaljreguleringsplan for Hamar strandsone

På oppdrag for Bane NOR Eiendom har LPO, i samarbeid med Grindaker landskapsarkitekter, utarbeidet en detaljregulering for området Hamar Strandsone. Mulighetsstudiet som LPO utførte i 2018-2020 danner grunnlag for reguleringen.

Hamars nye strandsone

Oppgaven har omfattet en videreutvikling av mulighetsstudiet og utarbeidelse av detaljregulering for hele den nye bydelen i Hamar, forklarer Randi Wøien i LPO arkitekter. Hun har vært prosjektansvarlig for detaljreguleringen.

Området har en fantastisk beliggenhet ut mot Mjøsa tett på Hamar sentrum og jernbanestasjonen. Planforslaget viser ny bebyggelse i form av boliger og næringslokaler, med ca. 550 boliger og 5.000 arbeidsplasser.

Tilrettelegging for god bokvalitet og medvirkningsprosesser har vært en viktig del av planarbeidet og teamet har utarbeidet en Formingsveileder og Kulturminnerapport til planforslaget, legger Wøien til og forklarer at teamet anbefaler en utbygging fordelt på to faser da fase to er mulig etter nytt dobbeltspor er bygget helt inn til Hamar stasjon. Den delen av området som ligger nærmes Mjøsa kan bebygges uavhengig av jernbaneutbyggingen som første fase i byutviklingen.

I vestre del av planområdet har Arkitema tegnet et forslag til en Science Park som også er del av planforslaget. Illustrasjon: Arkitema


Strandpromenade langs Mjøsa

Illustrasjonen viser en av de brede delene av strandpromenaden langs Mjøsa som planlegges gjennom området. Illustrasjon: LPO arkitekter


Promenaden
Illustrasjonen viser den sammenhengende strandpromenaden langs hele planområdet. Illustrasjon: LPO arkitekter


Som del av planforslaget planlegges det en sammenhengende strandpromenade langs Mjøsa. Den foreslås med en varierende bredde slik at det legges til rette for soner for opphold og lek underveis.

Reguleringsplanen skal oversendes til Hamar kommune 31. august og målet er å tilrettelegge for byggestart i 2024, men ettersom hele utbyggingen er så stor, anbefales en utbygging over en 30-årsperiode.

Planområdet strekker seg fra Tjuvholmen til Espern. Det vil forandre Hamars «kystlinje» totalt. Illustrasjon: LPO arkitekter/Arkitema
Den nye reguleringsplanen legger til rette for ca. 550 boliger og 5.000 arbeidsplasser med Mjøsa som nærmeste nabo. Illustrasjon: LPO arkitekter/Arkitema