Hilde Lillejord

Lakseberget

LPO har sammen med Grindaker utført et illustrasjonsprosjektet i forbindelse med detaljreguleringsplanen for Lakseberget. Forslaget er utarbeidet i dialog med Bærum kommune og har tatt utgangspunkt i deler av ideene som lå til grunn for mulighetsstudiet Sandvika sjøfront - livet i Fjæra, utarbeidet av LPO og Grindaker i 2018.

– Intensjonen med arbeidet har vært å illustrere mulighetsrommet som ligger i detaljreguleringen for utfylling på Lakseberget. Massene fra ny E18 tunell brukes lokalt og danner nytt land. Lakseberget skal bidra til å sikre kontakten mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden langs Sjøfronten gjennom å anlegge et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde og småbåthavn med ulike former for turveger, møteplasser og aktivitetssoner, sier Anne Sandnes, en av LPOs arkitekter som har utarbeidet med forslaget og legger til at et viktig premiss for arbeidet er at den nye kystlinjen skal tilrettelegge for reetablering av biologisk mangfold i fjæra (tidevannssonen).

Landskapsgrep

– Du skal kunne oppleve strandeng og steinstrand i vest, gjennom lys og åpen furuskog til løvskog og lav sumpskog og våtmark i øst. Det er god kontakt med vannflaten, enten du beveger deg langs stien, fra stein til stein i fjæra eller over bryggelandskapet. Høyden, eller Lakseberget, gir variasjon i landskapet og muliggjør en gangforbindelse over E18, forklarer Sandnes.

Illustrasjonsprosjektet tilrettelegges for et bevegelsesmønster langs vannkanten som skal gå gjennom et naturlandskap som er typisk for Oslofjorden der livet i fjæra er et sentralt element. Illustrasjon: Grindaker/LPO arkitekter

Det permanente og midlertidige

– Uansett hva som skjer i området med fremtidig ombygd E18, planlegges det for at kyststripa opparbeides med gode, permanente løsninger. På den måten vil naturrestaureringsprosjektet bestå og få tid til å sette seg slik at landskap, strandpromenade og overgangen mot vann vil være permanent, sier Sandnes.

Midlertidighet


Det nye Lakseberget

For at de nye massene skal sette seg planlegges området fylt opp med masser som senere omfordeles innenfor området slik at det etableres en ny høyde, «det nye Lakseberget», som vil gi mulighet for å etablere gangbro over E18 med kontakt til gamle Drammensvei uten lange ramper. Høyden vil gi utsikt over fjorden, danne et amfi for utendørs samlinger/konserter, og gi mulighet for akebakke om vinteren. Terrengformen vil også fungere som støyskjerm mot veien. Illustrasjonsprosjektet viser et utkikkstårn på toppen av Lakseberget som målepunkt og sted der publikum kan se utover fjordlandskapet og inn over Sandvika sentrum.

Etablering av vegetasjon

– Illustrasjonsprosjektet tar utgangspunkt i å etablere ulike naturtyper som er typisk for områdene rundt Sandvika og Oslofjorden. Vegetasjonen etableres på en måte som ligner mest mulig på det som skjer i naturen, sier Sandnes og legger til at det også kan være aktuelt å bruke deler av området til dyrking av trær som senere kan flyttes til andre anlegg eller gis en annen plassering innenfor området. Valg av metode for etablering av naturområder må gjøres i samarbeid med faggrupper innen naturrestaurering.

Prosjektet tar utgangspunkt i å etablere ulike naturtyper som er typisk for områdene rundt Sandvika og Oslofjorden. Vegetasjonen etableres på en måte som ligner mest mulig på det som skjer i naturen. Illustrasjon: Grindaker/LPO arkitekter

Program for lek og rekreasjon

  • Åpen gressplen og amfi
  • Mulighet for å innpasse lek/annet program i senere faser
  • Tilgang til vannet via steinstrand og muligheter for lek i strandsonen
  • Etablere en pedagogisk tursti med informasjon om naturen rundt og hvordan den er etablert
  • Utsiktspunkt på toppen av Lakseberget, fugletitting, vandring i våtmark og ulike vegetasjonstyper
  • Båthavn med ca. 1700 løpemeter med brygge for båter og mulighet for klubbhus
  • Flytende utstikker, aktivitetsbrygga, til bading og badstuer

Offentlig samlingspunkt

I forbindelse med den offentlig tilgjengelige brygga i sør er det illustrert et offentlig samlingspunkt med et servicebygg som kan kombineres med et serveringssted. Områdene i tilknytning til servicebygget kan møbleres og programmeres med sitteplasser, bålpanner, grill, utedusj og annet som tilrettelegger for sentrumsnært friluftsliv for alle.

Lakseberget skal bidra til å sikre kontakten mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden langs Sjøfronten gjennom å anlegge et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde og småbåthavn. Illustrasjon: Grindaker/LPO arkitekter

Relatert prosjekt: Sandvika Sjøfront