Hilde Lillejord

Skal gi råd om arkitektur, bokvalitet og nabolag

Aleksander Oldrup Jensen, arkitekt og partner i LPO arkitekter er en av ni medlemmer som er plukket ut til det nyopprettede innspillforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag.

— Arkitektur engasjerer, og sjelden har det engasjert så mange som akkurat nå. Nå vil vi gjerne ha gode råd om hvordan kommunene, staten og private aktører kan bidra til høy kvalitet i våre bygde omgivelser, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding. Medlemmene har ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter i større og mindre byer og steder over hele landet. I tillegg har de god kjennskap til utfordringene og mulighetene som finnes i by- og stedsutviklingen, rollene de ulike aktørene har og gjeldende lover og regler.

Aleksanders innfallsvinkel er at forumet ikke skal definere bokvalitet eller god arkitektur, men peke mot noen muligheter, utfordringer og viktige premisser i rammeverket.

– Jeg syntes det er utrolig spennende, noe overraskende og veldig stas å bli spurt om å bi med i denne gruppen, sier han og synes det er fint å se at det settes fokus på arkitektur, bomiljø og nabolag også fra sentralt hold.

– Her tenker jeg det er naturlig å diskutere boligkvalitet og drøfte funksjonelle helhetskrav til bolig, by- og uterom som går utover regelverket for tekniske løsninger og universell tilgjengelighet. Dette knyttes til behovet for fleksible løsninger og opp mot det at folk kan bo lengre, ta vare på bomiljøet og at nabolag jobbes med som en ressurs i utviklingen.

– Selv om jeg går inn i arbeidet med stor respekt for den omfattende oppgaven, er det en mulighet jeg ikke kan takke nei til. Dette er jo de temaene som engasjerer oss hver dag og som gjør at vi har troen på at god arkitektur er så viktig! Vi vet at god arkitektur danner grunnlaget for attraktive bo- og bymiljø, samtidig som god planlegging er en nødvendighet for å løse mange av de klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. For å nå de målene vi setter for samfunnsutviklingen kreves det derfor et tett samarbeid mellom alle involverte slik det som bygges får varige kvaliteter og blir et utgangspunkt for sosial aktivitet. Både i den enkelte bolig, men like mye gjennom fellesskapsløsninger, et inkluderende byliv, og ved å sikre natur, lek og idrett som en del av byen.

Gruppen kan ha mange ulike innfallsvinkler, men Aleksander tror det blir naturlig å diskutere dette i spennet fra brukerinvolvering, aktørforståelse og kompetanse, både utdanning, ansvarsretten og behovet for ressurser til kommunene. Han er derfor spent på å se hvilken retning diskusjonene tar, gitt gruppens mandat, tid og temaets bredde.

– Jeg gleder meg masse til å komme i gang og til å ta med meg innspill fra kontoret, NAL og den hverdagen vi står i sammen. Både vi som deltar, KMD og statsråden har store forventninger til arbeidet og til å se hvilke videre prosesser det kan generere.

Les mer om innspillsforumet på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-skal-gi-rad-om-arkitektur-bokvalitet-og-nabolag/id2856283/

Aleksander fra gårsdagens oppstartsmøte og byvandring med statsråd Nicolai Astrup. Til stede også var også Max Gitenstein, Katharina Bramslev og Christian Pagh. Resten av inspillsforumet deltok digitalt fra sine respektive hjembyer. Foto: KMD v/ Ida Stenbråten Harildstad