Hilde Lillejord

Helgerudkvartalet - et moderne og fremtidsrettet Sandvika

Det nye Helgerudkvartalet vil være den første store utbyggingen av nye Sandvika sentrum øst, og vil inneha en viktig rolle som landemerke og portal mot jernbanestasjonen. Gjennom blanding av ulike funksjoner og høy arealtetthet, vil prosjektet vise vei mot et aktivt, urbant og framtidsrettet Sandvika.

Helgerudkvartalet er et av flere kvartaler som vil bli bygget med større høyde og inngår i den generelle fortettingsstrategien som tilrettelegger for at Sandvika skal bli en fjordby som er attraktiv for gående og syklende, med små avstander og god tilgang til grønne‐ og blå kvaliteter på alle kanter.

Utviklingen av den nye bydelen ved jernbanestasjonen har vært - og er et tett samarbeid mellom Bærum kommune, og de ulike utbyggerne. Andesnæs Eiendom AS, som er tiltakshaver for Helgerudkvartalet, eies av den lokalt tilknyttede Andesnæsfamilien som har et sterkt engasjement for en positiv utvikling av Sandvika som by.

Illustrasjon: LPO arkitekter
Næring for byliv: På gateplan kommer det en rekke nye, utadvendte næringsarealer som vil være med på å gi liv til nye Sandvika sentrum. Illustrasjon: LPO arkitekter

Tettere bebyggelse stimulerer til et mer aktivt sentrum

– En fortetting av sentrum og ved jernbanestasjonen, vil tilby et rikt og sammensatt servicetilbud med høyere aktivitet gjennom større deler av døgnet, sier arkitekt og prosjektansvarlig Erlend Bauck Sole. Han forklarer at videre at flere og mer varierte boliger vil bidra til en økt og mer blandet beboersammensetting, noe som vil gjøre det mer attraktivt å etablere forretninger og kontorer i Sandvika.

– Med en høy bolig‐ og arbeidsplasstetthet i tilknytning til stasjonen og kollektivtrafikken, vil områdeutbyggingen bidra til å gjøre byen mindre avhengig av privatbilen, sier Sole.

Dagens sentrum har en tydelig kvartalsstruktur med bebyggelsen som henvender seg med åpne næringsfasader mot byrommene i tilstøtende gater og torg. Gjennom å forholde seg til gaterommene på samme måte som klassisk byarkitektur gjør, vil prosjektet underbygge, forsterke og fornye disse byrommene og slik bidra til å styrke et aktivt liv på gateplan som alltid har vært et kjennetegn for sentrum av Sandvika øst.

Illustrasjon: LPO arkitekter
Nytt gateløp: Det eksisterende P-huset rives og det opprettes et nytt gateløp som binder Otto Sverdrups plass sammen med Rådhusparken og sjøen.

Miljø og klima

Prosjektet har høye miljø- og klimaambisjoner, og sikter mot BREEAM Excelent for alle funksjoner. Det planlegges for egen energisentral, drevet av geobrønner og utstrakt produksjon av energi gjennom solceller på tak og fasader. Takene vil i all hovedsak bli blå-grønne for å sikre håndtering av overvann og biologisk mangfold.

– Materialene i prosjektet skal være robuste, nøye planlagt i et bærekraftperspektiv der det samlede karbonutslippet knyttet til fremstilling, transport, montasje og gjenbruk tas med i beregningen, sier Sole og forklarer at det vil benyttes flere innovative produkter. Ett av dem er lavkarbonbetong som kan bidra positiv til utslippsregnskapet. Den vil også bli vurdert gjenbruk av bygningsmaterialer og andre elementer fra eksisterende bebyggelse for å nøytralisere klimautslippene forbundet med prosjeketet.

Illustrasjon: LPO arkitekter
Et nytt landemerke ved stasjonen: Prosjektet er høyest mot jernbanen i nord, og blir et synlig motiv fra de passerende togene. Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter
Nytt samlingspunkt i sentrum: Håkon Stenstadvolds plass vil bli et naturlig midtpunkt for de gående i Sandvika øst. Prosjektets mangfold av materialer og farger vil være med på å skape et attraktivt byrom hvor nye Sandvika møter det historiske sentrum. Illustrasjon: LPO arkitekter.

Nøkkelinformasjon:

  • BRA: 38.200m2 over bakken (ca. 20.000m2 under bakken)
  • BRA bolig: 19.800m2
  • BRA kontor, handel og bevertning: 18.400m2
  • 236 leiligheter, hvorav nesten halvparten er under 50m2
  • Byggherre: Andesnæs Eiendom AS
Illustrasjon: LPO arkitekter
Viderefører hvite fasader: Med Rådhusparken i front, vil prosjektet være godt synlig fra fjorden og bygge opp om Sandvika sentrum som “den hvite byen ved sjøen“.