Hilde Lillejord

Arkitektspalten del 2: Camilla Hoel Eduardsen

Mathallen, Molde lufthavn, Sundvolden hall og B1 i Bjørvika er noen av de mange prosjektene Camilla Hoel Eduardsen har jobbet med siden hun startet på LPO, 10 år tilbake. Siden da har kontoret doblet seg i antall ansatte og Camilla har opparbeidet seg solid kompetanse fra en rekke ulike prosjekter - gjennom konseptutvikling og skissefase til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging.

Camilla har også en stor interesse for byplanlegging og urbanisme, noe LPO har vært spesielt gode på siden kontorets oppstart på 80-tallet.

– Faktisk var det en av grunnene til at jeg ønsket å starte her. I tillegg anså jeg LPO for å være et stabilt kontor, med et dynamisk og veldig bra arbeidsmiljø.

– Mitt første LPO-prosjekt og kanskje det mest spennende prosjektet jeg har jobbet med, er nok Mathallen. Å få muligheten til å utvikle et så unikt prosjekt i et helt nytt område av byen var utrolig motiverende. I tillegg jobbet jeg sammen med Wilhelm Munthe-Kaas, noe som var veldig lærerikt. Vi jobbet mye med konseptet og overbevise oppdragsgiverne til å få troen på ideen vår. Konseptet, en mathall som både skulle romme mat og opplevelser med inspirasjon fra Syd-Europa, var noe helt nytt i Norge, forteller Camilla og legger til at de var opptatt av at det skulle være et levende sted med rom for utskiftning og temporært innhold.

– Vi var så heldige å få jobbe med transformasjon av et gammelt, fint bygg med kvalitetsmaterialer. Og med Aspelin Ramm som byggherre, ble alt lagt til rette for et veldig godt samarbeid gjennom hele prosessen hvor vi fikk rom til å gi omsorg til form og materialer i detaljeringen på alle nivåer ned til minste skrue.

Viktig å utvikle et solid konsept

For Camilla er nettopp detaljeringen viktig sammen med å ha visshet på hva som faktisk kan la seg gjennomføre.

– Man må vite hva man skal prioritere, hvilke kamper som er verd å kjempe for, samtidig som man må jobbe innenfor de rammene prosjektet har. Dette kommer jo an på hvilken oppdragsgiver en har og de økonomiske rammene sier Camilla og legger til at det lærer man best gjennom erfaring.

– Jeg tror det er essensielt å tilpasse og utvikle hvert prosjekt etter de gitte premissene. Deretter begynner prioriteringsjobben. I noen prosjekter er detaljene svært viktige, andre er det de store linjene, men jeg tror det er essensielt å kunne definere hva som er konseptet i hvert prosjekt og forsøke å være tro mot det. Klarer man å skape et tydelig konsept vil hvert bygg, eller hvert område en utvikler bli mer unikt. Jeg tror at hvis man har en tydelig og prinsippfast holdning blir det lettere å få gjennomslag for ideene og det vil bli mer spennende å jobbe i prosjektet. Forsøker man derimot å få til alt, tror jeg konseptet pulveriseres.

Og det er nettopp dette med konseptutvikling Camilla er veldig engasjert i og som hun mener bør vektlegges mer, både på LPO og i arkitektmiljøet generelt.

– Det at vi har flyttet det meste av modelleringen over på data er tidsbesparende og bra, men samtidig har jeg en stor respekt for den fysiske modellen. Å bruke modellbygging aktivt i tidligfase for å studere ulike elementer ved prosjektet, tror jeg er veldig nyttig og bra for å teste ut og utvikle et tydelig konsept.

Mathallen på Vulkan var Camillas første LPO-prosjekt.

Tør å velge utradisjonelle valg

Det er nå et drøyt tiår siden du var ferdig utdannet arkitekt. Er det noe du synes har endret seg siden du startet å jobbe?

– En utvikling som kanskje er mest påfallende det siste tiåret er tendensen til at spesialistene tar over byggenæringen. Vår rolle som arkitekt er i ferd med å miste deler av det som tidligere var vårt ansvarsområde til andre næringer. Ofte velger også oppdragsgiver å skifte ut arkitekten underveis i prosjektet, for eksempel ved at et firma tegner skisseprosjektet, men mister detaljeringen. Vi må jobbe med å stanse dette, tørre å ta lederrollen og vise viktigheten med vår tilstedeværelse hele veien gjennom prosjektet, poengterer Camilla.

Hva er ditt råd til dem som skal trå inn i arkitektyrket?

– Jeg tenker at det å få masse erfaring, ulik erfaring, reise ut og gjøre egne ting er viktig å gjøre i starten av karrièren. Ikke vær redd for å gå utenfor boksen. Tenk at arbeidslivet er langt, du trenger ikke være så ordentlig med en gang. Bruk muligheten til å gå i dybden og studere hvordan ting henger sammen, det er så mye å lære. Jeg synes for eksempel det er utrolig interessant å se på hvordan mennesker bruker en by eller et bygg.

Hvordan tror du vi som arkitekter kan bidra med å redde verden – lite grann?

– Jeg tror en viktig oppgave for oss arkitekter er å utfordre oppdragsgiverne til å se verdien av å tenke miljø, blant annet gjennom gjenbruk av materialer og bygninger.

– Videre må vi jobbe mot å legge til rette for gode rom der mennesker kan møtes og på den måten bidra til å skape åpenhet i samfunnet. Det gjelder både fellesskap og fellessoner i boliger og kontorbygg, så vel som åpne parker og lommer i offentlige rom. På denne måten kan mennesker lettere møtes og samhandle. Det tror jeg vil kunne være med på å redde verden – litt.