Grønlikaia Drone_croppet

Det grønne hjertet i Grønlikilen

Team LPO har utviklet prosjektet "Det grønne hjertet" for området Grønlikilen. Dette skal bli sentrum for den nye bydelen Grønlikaia, Østkantens fjordby.

220916 situationsplan 1 500 ifh

Grønlikilen: bydelens hjerte og lokalsentrum

Grønlikaia Sankthansbål nett

St. Hansbål på Grønlikilen

Grønlikilen: bydelens hjerte og lokalsentrum

Grønlikilen utformes for å være bydelens felleseie og viktigste møteplass, med varierte fellesskapsarenaer og plass for hverdagsrekreasjon, nabolagsfunksjoner, aktiviteter, kultur, læring og deling. Her kobles den indre og den ytre havnepromenaden sammen.

Allmenningen skaper forbindelser på tvers mellom fjordrommet, Kongshavnveien og den grønne åsen. Dette blir bydelens viktigste mobilitetsknutepunkt med gode forbindelser for gående, syklende og mellom buss og båt.

Almenninger

Almenninger

Byrom og grøntrom

Byrom og grøntrom

Det rause byrommet

Det rause byrommet

Natur i by:

I vårt forslag spiller det blå-grønne landskapet spiller en hovedrolle, med landskap og vegetasjon helt ned til vannet og med muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet:

Grønlikaia Kaipromenad høyde nett

Dagdriverøya: det store, rause, ikke-kommersielle byrommet

Den flytende øya er fristedet og bydelens grønne omdreiningspunkt. Her er alle velkomne, tilbudene er åpne og ikke-kommersielle, det er frodig, grønt og åpent mot fjorden. Parken er åpen for allmenn bruk gjennom året, og programmet legger til rette for både vannaktiviteter, rekreasjon og møteplasser. Størrelsen må være raus og stor for å romme et mangfold av folk og aktiviteter, samt ha spillerom for bynatur og biologisk mangfold.

Den flytende konstruksjonen gir tett kontakt med vannet, mulighet for stor variasjon i utformingen av dette møtet, og for både å sjøsette og å legge til ulike tilleggsfunksjoner som trenger den lave kanten og den nære, direkte kontakten med fjorden. Øya er fristedet og bydelens felles fjordhage.

220917 Dagdriverøya skisse

Livet på Dagdriverøya

Fjordskolen

Den flytende Fjordskolen er en lærings- og formidlingsarena om livet over og under vann, og vil være en møteplass og ressurs for kompetansemiljøer, skolene, frivilligheten og ulike lokale organisasjoner.

220914 havets katedral 1 200

220915 lars undervannstegning med tekstur

Dykkerkurs på Fjordskolen

NY Flytende øy

Flytende øy

Konsentrert bebyggelse

Å konsentrere bebyggelsen åpner for store ubebygde arealer som gir mulighet for aktiviteter og rekreasjonssoner både på land og på vannflaten som ikke får plass i andre deler av bydelen.

Grønlikaia Drone 0003 nett

061218 LPO ikoner rekreasjon

6000 m2 Park og rekreasjon

061218 LPO ikoner Kompetanse læring

1500 m2 Kultur og undervisning

061218 LPO ikoner Hus

14000 m2 Bolig

Grønlikaia Kaipromenade

Grønlikaia kaipromenade

Grønlikaia fra øy 1 nett

Havnekvartalet: Bokvalitet og rekreasjon

Team LPO

"Det grønne hjertet" er utarbeidet av gruppen Team LPO som har bestått av FAVN LPO, Kristine Jensen Landskab og Arkitektur, Dr. Techn Olsen, Brekke & Strand og Moe Artelia group i tillegg til LPO arkitekter.