Villenga

LPO leverte sitt forslag til utbygging av Villengajordet i Ski med 100 000 m² bolig og arbeidsplasser.

Tomten består av noe dyrket mark og et skogholt og forslaget søker å utnytte det unike i denne situasjonen.

På jordet foreslår vi å etablere en liten landsby med en markant bebyggelse i randsonen og småskala rekkeshusbebyggelse innenfor denne "bymuren".

I skogen foreslår vi en lamell- og punkthusstruktur for å bevare mest mulig av vegetasjonen og utnytte det bidraget den gir til bokvaliteten i området.