Storskog

Storskog er passeringsted for veifarende mellom Norge og Russland, og er samtidig yttergrense for Schengen og EU/EØS-området med særskilte krav til sikring og kontroll.

De viktigste utfordringene i prosjektet har vært:

• Å skape et arealeffektivt anlegg med enkel flyt, stor lesbarhet og oversikt med kortest mulig gangavstander for alle aktører.

• Å skape maksimale veilengder fra grenselinja mot Russland til kontrollområdet for å kunne tilfredsstille nødvendig krav til kapasitet, oversikt og flyt.

• Å lokalisere anlegget lengst mulig vekk fra Pikevann hvor grunnforholdene er svært vanskelige.

• Å ivareta full drift på eksisterende anlegg i bygg- og anleggsperioden. Eksisterende bygningen for Mattilsynet skal kunne være i drift i opptil et år etter at ny bygning står ferdig.

• Å skape et robust anlegg med stor fleksibilitet for å ta opp i seg framtidige endringer, trafikkvekst og tettere samarbeid mot Russland.

• Å skape et bærekraftig anlegg bl.a. gjennom passivhusstandard.

• Å skape et anlegg som på en tilforlatelig måte tilfredsstiller lovverkets krav til universell utforming.

• Å skape et anlegg med identitet og særpreg.

I tillegg er tomtegrunnen forurenset av eksplosiver fra 2. verdenskrig. Dette krever særskilte kostnadskrevende tiltak som gjennomføres i tett samarbeid med Forsvaret. Prosjektet er utviklet i tett dialog med Statsbygg, og med anleggets brukere; politi, toll, Mattilsyn og Statens vegvesen.