Fysisk modell av eksisterende situasjon
Fysisk modell av eksisterende situasjon
Konsept 1 Gjenbruk
Konsept 1 Gjenbruk
Konsept 2 Vest
Konsept 2 Vest
Konsept 4 Midt
Konsept 4 Midt
Konsept 4 Konsertrert
Konsept 4 Konsertrert
Konsept 5 Øst
Konsept 5 Øst
Illustrasjonsplan 2034
Illustrasjonsplan 2034
Illustrasjonsplan 2064
Illustrasjonsplan 2064

Regjeringskvartalet

LPO har sammen med Metier og Opak lagt frem konseptvalgsutredning for regjeringskvartalet.

Mandatet vårt har vært:

Departementene har behov for en langsiktig løsning for lokaler som tilfredsstiller krav til sikkerhet og funksjonalitet, og som understøtter deres arbeid.

Oppdraget er å utarbeide en fullstendig konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet. KVU-en skal utarbeides som en totalleveranse i overenstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Konseptuelle problemstillinger har vært; hvor konsentrert skal det nye regjeringskvartalet være, samhandling og arbeidsformer for departementene, hvilke tomter skal det bestå av, hvor fleksibelt kan ny løsning være og hvilket sikkerhetsnivå skal legges til grunn.

Utredningen legger frem fem konsepter og anbefaler ett av disse. Det anbefalte konseptet, 5 Øst, er det forslaget som kommer best ut på alle vurderingskriterier i utredningen bortsett fra vern av bygninger og kunst. Konsept 5 Øst, konsept 2 Vest og 3 Midt er fleksible i forhold til om verneverdige bygg skal rives eller bevares. Konsept 5 Øst ivaretar sikkerhetskravene samtidig som Akersgata og Møllergata holdes åpen.