Pyramiden

Trust Arktikugol er planansvarlig for Pyramiden og har utarbeidet et planforslag som legges ut på 2. gangs høring fra 16. mai 2014. Arealplan for Pyramiden legger til rette for ny virksomhet i den eksisterende bebyggelsen og sikrer natur- og kulturverdier i området.

 

Se hele planforslaget her:

Planbeskrivelse med bestemmelser

Planforslag kart

Planforslag kartutsnitt 

Vedlegg 1 | Innkomne uttalelser til planprosessen

Vedlegg 2 | Rapport kulturminneregistrering

Vedlegg 3 | Kartlegging naturtyper og leveområder

Vedlegg 4 | Risiko- og sårbarhetsvurdering

Vedlegg 5 | Avfallsplan

Vedlegg 6 | Generell søknad om erosjonssikring i sikringssoner   

 

Høringsfristen var 15. juni 2014.