Holmen

Eksisterende kjøpesenter skal utvides og samlokaliseres. Tettstedet Holmen er i dagens situasjon fragmentert av et komplisert kjøreveisystem med dårlig sammenheng mellom de ulike delområdene.

Stedet har en fantastisk beliggenhet til Oslofjorden og friluftsområde med strand og idrettsarenaer.
 
Prosjektet foreslår å forenkle veisystemet og samle senteret vest for adkomstvei. Kjøpesenteret organiseres langs en adkomstsone mot nord og trekkes helt ned til sjøen. Idrettsanleggene bearbeides og utvides på kjøpesenterets tak, og forsterker det grønne preget i området. Vannet trekkes inn til et torg som innlemmer eksisterende bygningsmiljø og det nye senteret. Bryggekanten bearbeides og åpnes for allmenn bruk. Eksisterende båthavn foreslås samlokalisert med båtslipp og brygger lenger nord i området. Det foreslås ny boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende småhusbebyggelse.
  
Parallelloppdraget er evaluert og LPOs prosjekt er valgt til videreføring.