Bodø sjøfront

LPO Arkitekter har på oppdrag fra Bodø Sentrum AS utviklet konseptet for kvartal 98 i Bodø og laget reguleringsplan for området. Kvartalet ligger meget sentralt i Bodø og er planlagt utviklet til boliger med innslag av forretning. Planen legger opp til leilighetsbebyggelse organisert rundt grønne gårdsrom.

Når området står ferdig bygget, vil det gi byen en ny silhuett sett fra havna, bidra til boligfortetting rundt et voksende sentrum og ivareta viktige gang- og sykkelforbindelser til og fra omkringliggende områder.