Papirbredden 3

10 år etter utlysning av den internasjonale arkitektkonkurransen om «kunnskapsparken Drammen», er prosjektet komplett. Med realisering av Papirbredden 3, har Drammen fått et moderne campus-anlegg og byområdet Grønland står fram som en moderne bydel med et rikt innhold av kompetanse, kontor og boliger som skaper dynamikk og aktivitet for en by i byen.

LPOs konkurransegrep i forslaget «Drammen United», var å etablere et bygulv – den blå plass – som kunne gi rom for en etappevis utbygging. Bygulvet er nå ferdigstilt og består av et sammenhengende granittgulv – inne og ute. Utomhus framstår anlegget som noe unikt, med egenutviklede elementer som sykkelstativ, lamper og benker. Anlegget er realisert med en enkel materialpalett bestående av naturstein, aluminium, glass og alle beslag i patinert zink.

Med ferdigstilling av Papirbredden 3 kan mange involverte aktører se tilbake på mer enn ti år med godt samarbeid i alle faser. Nettopp samarbeid over tid er en viktig medvirkende årsak til suksess.

Samlet utgjør hele Papirbredden med de tre bygningene og parkeringskjeller ca. 50 000 m2.

 

Papirbredden 2 og 3 (byggetrinn 2 og 3) er idémessig utviklet samtidig, og har fått et samlet utrykk med skråstilte fasader mot nord og syd. Nordfasaden på Papirbredden 3 er skråstilt og gir de beste forutsetninger for et arbeidsmiljø med optimale dagslysforhold, hvor det ikke er behov for solavskjerming.

Fasadeløsninger er utviklet i tett samarbeid med byggherre, rådgivere og totalentreprenør, hvor en har søkt en enkel og uttrykksfull løsning som samtidig ivaretar tekniske utfordringer. Reguleringsplanens intensjon om avtrappinger er hensyntatt gjennom de skråstilte veggene innenfor de maksimale høydebegrensningene i planen.

Papirbredden 3 inneholder blant annet Husbankens hovedkontor. LPO har i tett samarbeid med Husbanken og Entra, utviklet en moderne arbeidsplass med særlig fokus på universell utforming og robuste og fleksible rammer. Som premissgiver for universell utforming og bygningskvalitet har det vært en spennende prosess å kunne bidra i utvikling av Husbankens hovedkontor. Prosessen har vært konstruktiv med engasjerte aktører fra alle sider av prosjektet. Som deltakere i FutureBuilt har Husbanken og Papirbredden Eiendom (Entra) hatt felles målsetning knyttet til miljø- og energiambisjoner samt høy arkitektonisk kvalitet. Gjennom åpne, arealeffektive, funksjonelle og fleksible arkitektoniske løsninger er bygget tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø og samvirke mellom de forskjellige leietakerne. I tillegg til Husbanken er også bl.a. ingeniørfirmaet Stener Sørensen AS, Evolve og Karrieresenteret leietakere. I 1. etasje finnes dessuten et mindre auditorium, og planer om strøksrettet virksomhet.

Synliggjøring, sosialisering og skjerming er viktige faktorer som er ivaretatt i hele bygget, hvor det er tilrettelagt for ulike brukerkulturer og arbeidsformer samtidig som det åpner for stor grad av deling av fasiliteter.

 

Under Papirbredden 2 og 3 er det en felles garasje med 150-200 biloppstillingsplasser, samt garderobeanlegg over to etasjer på totalt ca. 8 000 m2. Her finner en blant annet; sykkelgarasje og sykkelservice, trimrom, lager, herre- og damegarderobe.

 

Papirbredden 3 er prosjektert som passivhus og tilfredsstiller energimerke A. Gjennom optimalisering av konstruksjon og dimensjonering, gir prosjektet stor grad av fleksibilitet. Bygningen er konstruert etter et enkelt prinsipp, basert på betongsøyler og bjelker med hulldekkeelementer med en spennlengde på rundt åtte meter.

Samarbeidet i utvikling og realisering prosjektet har vært meget god. Totalentreprenør for prosjektet har vært Strøm Gundersen, og samarbeidet mellom arkitekt og entreprenør har fungert meget godt i gjennom hele prosessen. Selv med den korte bygge- og prosjekteringstiden, er alle frister holdt og innflytting har vært gjennomført som planlagt.