Harbitz Torg

I etterkant av parallelloppdrag høsten 2012 ble LPO arkitekter valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan
med KU for Harbitzalleen på Hoff/Skøyen. Området ligger i et stasjonsnært og utpekt som fortettingsområde i Oslo.
Planområdet er på ca. 26,5 daa. og planforslaget består av tilsammen Planforslaget består av tilsammen 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål/skole. videre fått ansvar for arbeid med detaljregulering av deler av området.

 

LPO startet våren 2016 med forprosjekt av kontor og næring i felt B og C.