Starter planarbeidet for omregulering av Oslo Spektrum

Oslo Spektrum Arena AS varsler at de starter opp planarbeid for Oslo Spektrum med Sonja Henies plass og at program for planarbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn.  


Planalternativ 1 sett fra Vaterlandsparken. Forslaget innebærer ny frontbygning på 30,5 meter og et tårn på 107 meter utkragning over Sonja Henies plass. (Illustrasjon: LPO Arkitekter)
 

Ønske om et fullverdig kongressenter med nye kontorlokaler
Hensikten med planarbeidet er å supplere eksisterende Oslo Spektrum med et nytt fullverdig kongressenter og et høyhus for kontorformål. Det ønskes samtidig å legge til rette for en oppgradering av Sonja Henies plass. Omfanget av økt utnyttelse på tomten ved utbyggingen krever at denne planen skal konsekvensutredes.

Forslag til planprogrammet kan leses her: 

Har du innspill til planarbeidet, har du mulighet til å komme med det allerede nå. Når planforslaget er klart, vil det så bli lagt ut til offentlig ettersyn før det eventuelt bearbeides videre og sendes til byrådet for politisk behandling. Reguleringsplanen utarbeides av LPO på vegne av Oslo Spektrum Arena AS.

Innspill til planarbeidet eller høringsuttalelser til planprogrammet skal sendes til LPO arkitekter ved Lise Almquist, Postboks 7033 Majorstuen eller på epost: lpo@lpo.no. Frist for innsendelser er satt til 18.07.2018.
 


Illustrasjon av Planalternativ 1 sett fra Sonja Henies plass.  (Illustrasjon: LPO Arkitekter)