Imøtekommer PBE og reduserer volumet på Hasleprosjekt

I samarbeid med Haslevangen 14 Eiendom AS, tegner og prosjekterer LPO arkitekter et nytt boligprosjekt på Hasle.

 

- Utbyggingen er en del av områdeområdeutviklingen Hasle Linje nært tilknyttet T-banestasjonene Løren, Hasle og Økern. Haslevangen 14 danner siste brikke i pågående transformasjon fra industri til bolig  med parker og servicetilbud i umiddelbar nærhet. Prosjektet er tilpasset områdets struktur, volumer og høyder, forklarer Marie Voraa i LPO arkitekter.

Det nye forslaget vil skape større og mer sammenhengende uteområder mot Haslevangen og  den nyetablerte Strøksparken i bakkant. 

– Vi har forskjøvet bebyggelsen mot vest og redusert det totale fotavtrykket på tomten for å gi plass til et bredere grøntdrag og passasje mellom Wang Ung og vårt bygg. I tillegg er høydene mot Wang redusert i forhold til tidligere forslag, forklarer Voraa.

Bebyggelsen spenner mellom 5- og 10 etasjer, med et 10 etasjes høyt hus mot krysset Frydenbergveien og Haslevangen. Her er det planlagt næring med utadrettet virksomhet i første etasje for å etablere et gatetorg mot Frydenberg skole.

Bedre passasje og gangvei for området
For å styrke forbindelsen mellom de to sidene av bebyggelsen er det planlagt to passasjer gjennom kvartalet. Disse kan knyttes opp mot oppholds- og lekeplasser. Portalen fra første forslag er nå også utvidet for å gi en bedre sammenheng i området og gangvei gjennom Hasle Linje og mot Bøkkerveien.
 

- Vi mener at våre planer for Haslevangen 14 er i tråd med ønsket områdeutvikling for Løren/Hasle og fortetting rundt det nye knutepunktet, Løren stasjon sentralt i Oslo, Kristin Mortensen i Haslevangen Eiendom AS.

 

Av Hilde Lillejord, LPO arkitekter